Novi Solutions

Ochrana a péče o přírodu a krajinu


Operační program Životní prostředí vyhlašuje výzvu č. 30 zaměřenou na revitalizaci funkčních ploch a prvků zeleně. Celkem je na takové projekty vyčleněno 272 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Konkrétně se jedná o následující:

  • Zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
  • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně) vytvoření vodních a mokřadních biotopů ‑ tůní/jezírek, mokřadů, průlehů ajiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody.

Mezi oprávněné žadatele patří kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace a obchodní společnosti, přičemž mezi hlavní cílové skupiny patří orgány veřejné správy a vlastníci a správci pozemků. Podpora se týká projektů na celém území ČR mimo území hl. města Prahy.

Maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů, zbylých 40 % je nutné spolufinancovat. Výše způsobilých výdajů projektu činí minimálně 250 000 Kč bez DPH a maximálně 50 mil EUR s DPH (výše poskytnutých dotací však nepřekročí vyčleněných 272. mil. Kč = jeden velký projekt může vyčerpat veškeré vyčleněné peníze).

Žádosti o podporu lze podávat od 30. března 2016 do 31. května 2016. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

V případě, že Vás možnost získání finančních prostředků zaujala, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni Vám pomoci

Kontakt:
Novi Solutions, s. r. o.
Mánesova  46, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@novisolutions.com
tel: +420 774 572 245

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace