Novi Solutions

Zveřejněno znění prvních výzev z nového OP Životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje první výzvy z nového Operačního programu životního prostředí 2014–2020. MŽP má pro žadatele o projekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu a ochrana přírody připraveno celkem 9 miliard korun. Žádosti budou přijímány od 14. srpna 2015.

Pro oblast zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je alokováno 1,3 mld. Kč. Výzvy jsou zveřejněny pro následující specifické cíle:

 • 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
 • 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 • 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Pro oblast zaměřenou na zlepšení ovzduší v lidských sídlech je vyčleněno celkem 2,5 mld. Kč. V této oblasti je podporován tento specifický cíl:

 • 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

Třetí podporovanou oblastí je oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik. Pro ni je vyčleněno 2,36 mld. Kč a podpořeny jsou tyto specifické cíle:

 • 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Poslední z podpořených oblastí je oblast ochrany a péče o přírodu a krajinu, pro kterou je určeno 2,889 mld. Kč. V rámci této oblasti jsou podpořeny všechny specifické cíle:

 • 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
 • 4.2 Posílit biodiverzitu
 • 4.3 Podpořit přirozené funkce krajiny
 • 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Výše podpory může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů, ve výjimečných případech i 100 %. Podpora je poskytována formou kombinace nevratné dotace a jiného finančního nástroje návratného charakteru. Nutnou podmínkou je spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. Podpora je určena široké škále žadatelů. Mezi oprávněné subjekty patří:

 • obce a města,
 • organizace státní správy a samosprávy,
 • výzkumné a vědecké ústavy,
 • fyzické osoby podnikající i neziskové organizace.

V rámci každé podporované oblasti jsou však určitě rozdíly, podrobnější informace naleznete na této stránce (odkaz).

Zdroj: MŽP


Více informací se dozvíte na webových stránkách ministerstva (odkaz), kde je vše přehledně členěno dle jednotlivých oblastí podpory. V případě konzultace projektového záměru v oblasti životního prostředí se neváhejte obrátit na projektového manažera Ing. Zdeňka Ševčíka na tel. č. 601 380 214.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace