Novi Solutions

Archiv aktualit

5/12/2017


DOTACE - PRO NĚKOHO MOŽNOST SPLNĚNÍ SNU, PRO JINÉHO NOČNÍ MŮRA

Jak to vím? Pracuji v tomto oboru již od roku 1998 a od roku 2009 jako OSVČ, a od roku 2012 pod hlavičkou svojí firmy Novi Solutions, s.r.o.

VÍCE

4/12/2017


Úspory energií s Agenturou pro podnikání a inovace

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie. V rámci otevřené výzvy mohou o podporu žádat malé, střední a velké podniky, přičemž dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR. Mezi pdporované aktivity patří: modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla) využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO). Žádosti o dotaci je možné podávat od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.  

VÍCE

29/11/2017


Na podporu cestovního ruchu poputuje 150 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a nabízí finanční podporu. Na realizaci projektů z oblasti základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu je připraveno 150 milionů korun.  Cílem programu na podporu cestovního ruchu je zvýšit konkurenceschopnost regionů, zkvalitnit a rozšířit nabídku základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.  Program klade důraz na rozvoj cestovního ruchu i mimo hlavní sezonu a na nejnavštěvovanější místa, na zkvalitnění stávající a rozvoj nové doprovodné infrastruktury, na udržitelný cestovní ruch, zvýšení kvality služeb a nabídky destinací. Podpořeny mohou být například projekty zaměřené na pořízení vybavení turistických tras ve formě odpočívadel, hygienického zázemí, naučných panelů, navigačních systémů či úpravu lyžařských tras apod. V rámci výzvy mohou o podporu žádat podnikatelské subjekty, územně samosprávné celky, neziskové organizace provozující atraktivity cestovního ruchu a další. Výše dotace činí maximálně 50 % z celkového uznatelného rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018 a projekty musí být dokončeny nejpozději v prosinci 2019. Žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, I. podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ lze podávat od 1. prosince 2017 do 12. ledna 2018, a to do 12:00 hod. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Jsme připraveni Vám pomoci.

VÍCE

7/8/2017


69. výzva Ministerstva životního prostředí na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů Alokace: 800 milionů Dotace: až 80% Termín ukončení příjmu žádostí: 1.12.2017 Oprávnění žadatelé: V podporované aktivitě týkající se sběrných dvorů a odděleného sběr u (bez svozových prostředků) mohou žádat pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty). Ostatní aktivity a typové projekty bez omezení. V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. V rámci projektu je vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič). Traktory, nakladače, manipulátory jsou neuznatelným nákladem. Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových vozů, natahováků kontejnerů a podobně)  komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů). Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů.

VÍCE

4/5/2017


CHCETE SI VE VAŠÍ OBCI VYBUDOVAT KOMUNITNÍ CENTRUM?

Pokud máte záměr vybudování komunitního centra ve Vaší obci, pak máte příležitost využít dotace ve výši 90% . Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásila 74. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu – Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center. Jsme připravení poskytnout Vám komplexní servis při rozhodování zda Váš projekt realizovat, pomoci Vám při zpracování stavebního či architektonického projektu včetně vytvoření položkového rozpočtu, kompletní zpracování Studie proveditelnosti i Žádosti o dotace. Již v počátku budeme řešit společně se specialistou na výběrová řízení jak harmonogram projektu, tak optimální pojetí výběrového řízení s akcentem na úzkou spolupráci jak s manažerem studie proveditelnosti, tak s projektanty a rozpočtáři atd. Pokud Vám můžeme pomoci neváhejte nás kontaktovat.      

VÍCE

4/5/2017


NOVÁ SLUŽBA - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Vážení přátelé, naší snahou a cílem zároveň je nabízet Vám stále kvalitnější a komplexnější služby. Proto rozšiřujeme náš tým specialistů, díky kterým bude naše společnost schopna zajistit pro Vás s Vaše projektové záměry tzv. „full servis“ – komplexní poradenství od samého počátku projektového záměru až po jeho úspěšnou realizaci. Jednou z klíčových oblastí realizace projektu je beze sporu oblast výběrových řízení bez ohledu na fakt, zda se jedná o výběrové řízení dle „Pravidel“ příslušného dotačního titulu či o veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Do současné doby jsme naše klienty odkazovali na různé společnosti, které se zabývají výběrovými řízeními. Od tohoto měsíce se situace mění. Naší specialistkou na realizaci VŘ se stala s Mgr. Karolína Bártů, která disponuje cennými zkušenostmi v oblasti dotační problematiky. V období 2007 – 2015 působila na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v rámci oddělení administrace žádostí jako projektový manažer, kde hlavní agendu tvořilo hodnocení projektových žádostí, jejich kompletní administrace a dále kontrola realizovaných veřejných zakázek. Zkušenosti s organizací a kompletní administrací výběrových řízení z pohledu zadavatele zakázky získala následně při působení v soukromém sektoru. Rozšířením portfolia služeb naší společnosti o odborné poradenství v oblasti výběrových řízení se dostáváme o krok blíže k možnosti, jak pro Vás zajistit co nejkomplexnější agendu týkající se Vašich projektových záměrů. Velice si Vážíme všech Vašich námětů na rozšíření našich služeb a budeme velice potěšeni, pokud budeme stále dostávat Vaší zpětnou vazbu. Přejeme Vám krásné dny a těšíme se brzkou viděnou. Ondřejka Harvalíková

VÍCE

20/12/2016


MÁM ZÁMEK… A CO S NÍM?

V nabídce našich služeb naleznete mimo jiné informaci o tom, že jsme připraveni Vám poskytnout kompletní servis a významné know-how při nalezení optimálního řešení zhodnocení nemovitostí či konkrétního území, pro které současně můžeme navrhnout i smysluplné a ekonomicky zajímavé využití. V současné době zpracováváme Studii využití jednoho krásného zámku v Plzeňském kraji. Po jejím odsouhlasení vlastníky nemovitosti Vás seznámíme s tím, jakou cestou se vydají.

VÍCE

2/12/2016


ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Několik našich klientů z řad měst a obcí využilo dotačního titulu, který napomůže efektivněji řídit úřad, potažmo obec. Jedná se o Operační program zaměstnanost – Zefektivnění řízení státní správy. V Plané nad Lužnicí se rozhodli pojmout ještě více profesionálně řízení, a to zejména ve vztahu k naplnění cílů Strategického plánu rozvoje obce a k profesionalizaci poskytování služeb veřejnosti. Úřad projde personálním auditem, vzděláváním v oblasti projektového řízení PRINCE2 , veřejných zakázek, kybernetické bezpečnosti, nebo vzděláváním v oblasti posilování komunikačních dovedností v krizových situacích. Také vytvoří v rámci této podpory rozsáhlou studii proveditelnosti na jeden ze svých dlouhodobě plánovaných investičních záměrů, aby zajistili efektivitu vynaložených prostředků.

VÍCE

22/11/2016


Center of low energy buildings Písek

Rádi bychom Vám představili Center of low energy buildings Písek se kterým jsme v letošním roce navázali spolupráci. Společné aktivity jsou zcela v souladu s našimi cíli a hodnotami – zejména pak kultivace prostředí a využití nejnovějších přístupů k ochraně životního prostředí propojené s cílenou edukací široké veřejnosti.

VÍCE

14/11/2016


VIII. ročník konference PRO REGION 2020

10.11. 2016 se uskutečnil již VIII. ročník konference, kterou tradičně pořádáme, a která má název „PRO REGION 2020“. Hlavní téma se týkalo potřebnosti strategického řízení a plánování, a to napříč rozvojovými aktivitami obcí. Všem účastníkům děkujeme za účast a příjemnou, a velmi obohacující debatu a také za ukázky filmových propagací jednotlivých měst a oblastí: Sušice, Prachatice nebo Toulava 🙂. Příští rok se budeme opět těšit na viděnou.

VÍCE

22/10/2016


MINIMALIZACE PRODUKCE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

NOVACE V ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH A PLASTOVÝCH OBALŮ FIRMY QTS, s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ. Tento projekt je finančně podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – NEMOVITOSTI a realizuje ho firma QTS s.r.o. v Hradci Králové. Cílem projektu je inovace odmašťovací linky pro čištění rozměrných průmyslově znečištěných obalů včetně inovovaného procesu odmašťování. Realizací projektu společnost přispěje významně k ochraně životního prostředí a minimalizaci množství nebezpečných odpadů. Pokud by Vás zajímaly podrobnosti neváhejte se obrátit přímo na jednatele společnosti pana Jiřího Volence, který je duchovním otcem tohoto projektu nebo na naší společnost.

VÍCE

22/10/2016


REKONSTRUKCE BÝVALÉHO RYBÁŘSKÉHO OBJEKTU V TŘEBONI

REKONSTRUKCE BÝVALÉHO RYBÁŘSKÉHO OBJEKTU V TŘEBONI, který byl podpořen bezmála 30 miliony korun, a byl stejně, jako projekt, který jsme představili včera podpořen z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z programu NEMOVITOSTI. Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce sedmi technicky nevyhovujících objektů v bývalém rybářském areálu v Třeboni. Plánované stavební úpravy nemovitostí umožní udržet a rozšířit dosavadní činnosti, konkrétně truhlárnu, zámečnickou dílnu a ostatní výrobní činnosti firmy HYDRO & KOV, s.r.o.. Velice si vážíme toho, že jsme mohli přispět našimi zkušenostmi k podpoře řemesel a zaměstnanosti v regionu, a také nám bylo ctí spolupracovat s firmou, která aktivně podporuje sportování dětí a mládeže.

VÍCE

22/9/2016


SUŠICKÝ SKATEPARK

Dnes bychom Vám rádi představili projekt, který je realizován v Sušici a jeho název je : „Sušický skatepark – rozšíření turistických aktivit a atraktivit ve vazbě na Otavskou cyklostezku“ a byl podpořen z programu MMR – Cestování dostupné všem, čímž město ušetřilo přes dva miliony korun ze svého rozpočtu. Projekt řeší stavební úpravy a přístavbu stávajícího skateparku a celkovou revitalizaci areálu sportoviště. Účelem akce je stávající sportoviště zkapacitnit z důvodu vysoké poptávky z řad turistů a rekreantů, kteří se do města vydávají zejména za aktivní dovolenou a zároveň zvýšit celkový komfort a bezpečnost pro uživatele a dále pak zvýšit jeho atraktivitu doplněním mnoha dalších prvků. DĚKUJEME ZA BÁJEČNOU SPOLUPRÁCI

VÍCE

8/4/2016


Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program Životní prostředí vyhlašuje výzvu č. 30 zaměřenou na revitalizaci funkčních ploch a prvků zeleně. Celkem je na takové projekty vyčleněno 272 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Konkrétně se jedná o následující: Zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby), Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně) vytvoření vodních a mokřadních biotopů ‑ tůní/jezírek, mokřadů, průlehů ajiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody. Mezi oprávněné žadatele patří kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace a obchodní společnosti, přičemž mezi hlavní cílové skupiny patří orgány veřejné správy a vlastníci a správci pozemků. Podpora se týká projektů na celém území ČR mimo území hl. města Prahy. Maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů, zbylých 40 % je nutné spolufinancovat. Výše způsobilých výdajů projektu činí minimálně 250 000 Kč bez DPH a maximálně 50 mil EUR s DPH (výše poskytnutých dotací však nepřekročí vyčleněných 272. mil. Kč = jeden velký projekt může vyčerpat veškeré vyčleněné peníze). Žádosti o podporu lze podávat od 30. března 2016 do 31. května 2016. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023. V případě, že Vás možnost získání finančních prostředků zaujala, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni Vám pomoci Kontakt: Novi Solutions, s. r. o. Mánesova  46, 370 01 České Budějovice e-mail: info@novisolutions.com tel: +420 774 572 245

VÍCE

15/2/2016


Rozvoj venkova a podpora agroturistiky

V rámci Programu rozvoje venkova byla vyhlášena výzva na podporu agroturistiky. Projekty je možné realizovat na celém území České republiky kromě hlavního města Prahy. Operace je zaměřena na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky  vedoucí  k zajištění  diverzifikace  příjmů,  vytváření  pracovních  míst  i pro nekvalifikované  pracovní  síly,  k podpoře  širšího  využití  zemědělských  farem  a  využití venkovských  brownfields. Podporovány budou například tyto aktivity: stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) nová  výstavba  malokapacitního  ubytovacího  zařízení  (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) Oprávněnými žadateli o podporu jsou zemědělští podnikatelé, tzn. fyzické nebo právnické osoby, podnikající v zemědělské výrobě. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 10 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 200 tis. Kč. Příjem žádostí bude ukončen 31. května 2016. V případě, že Vás možnost získání finančních prostředků zaujala, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás. Kontakt: Novi Solutions, s. r. o. Mánesova 46, 370 01 České Budějovice e-mail: info@novisolutions.com tel: +420 774 572 245

VÍCE

12/2/2016


IROP podpoří muzea a zpřístupnění jejich sbírek

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na muzea zřizovaná státem nebo krajem a podpoří tak kulturní rozvoj v České republice. Výzva č. 21 „Muzea“ je vyhlášena v rámci specifického cíle 3.1 IROP „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“. V rámci této výzvy budou podpořeny následující aktivity: zvýšení ochrany sbírkových fondů konzervování-restaurování sbírkových předmětů zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků odstraňování přístupových bariér digitalizace a digitální evidence sbírek zabezpečení a osvětlení objektů rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně všechny následující podmínky: muzeum je zřizováno státem nebo krajem, dále musí muzeum spravovat sbírku dle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a rovněž musí být splněna podmínka, že průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 123,3 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 3 miliony Kč. Příjem žádostí bude ukončen 31. července 2016. V případě, že Vás možnost získání finančních prostředků zaujala, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni Vám pomoci. Kontakt: Novi Solutions, s. r. o. Mánesova  46, 370 01 České Budějovice e-mail: info@novisolutions.com tel: +420 774 572 245

VÍCE

18/1/2016


Výzva optimalizování procesů a postupů ve veřejné správě

Evropský sociální fond ČR vyhlásil novou výzvu „Efektivní veřejná správa“ zaměřenou na rozvoj veřejné správy v rámci OP Zaměstnanost. Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. V rámci této výzvy budou podpořeny následující aktivity: Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace, jako je například: tvorba strategických dokumentů (včetně rozvojových dokumentů organizace), rozvoj stávajících a zavádění nových nástrojů strategického řízení obce související vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe), zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci a financování, podpora zavádění/ rozvoje metod kvality Oprávnění žadatelé: obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi (a to pouze základní složky IZS) Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdaj: 1 milion Kč. Míra podpory dosahuje 85 %, obce tedy kofinancují 5 % nákladů. Příjem žádostí: do 11. dubna 2016. Více informací a kontakt najdete v letáku zde: Výzva_Procesní řízení. V případě, že Vás možnost získání finančních prostředků zaujala, neváhejte se na nás obrátit na tel. č. +420 774 572 245 či e-mail info@novisolutions.com. Jsme připraveni Vám pomoci.

VÍCE

8/1/2016


IROP podpoří stavbu cyklostezek a chodníků pro pěší v obcích

18. výzva z IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena podporu projektů: bezpečnost dopravy – rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší podél silnic I., II. i III. třídy včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy cyklodprava – rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty (včetně smíšených cyklostezek) a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a DSO, provozovatelé dráhy a drážní dopravy Výše dotace: 85 % + 5 % ze státního rozpočtu (pro obce) Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 mil. Kč Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 30 mil. Kč Příjem žádostí: do 29. 4. 2016   V případě, že Vás možnost získání finančních prostředků zaujala, neváhejte se na nás obrátit na tel. č. +420 774 572 245 či e-mail info@novisolutions.com. Jsme připraveni Vám pomoci.

VÍCE

14/12/2015


Výstavba komunikací pro pěší a cyklisty z IROP

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) byla vyhlášena výzva č. 18 s názvem „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy„. Na projekty je připraveno téměř 489 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a dalších více než 86 mil. Kč ze státního rozpočtu. Termín podání žádostí: 21. 12. 2015 – 29. 4. 2016 Podporované akce – výzva je zaměřena na podporu dvou typů projektů: „Bezpečnost dopravy“ – rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (chodníky, přechody, podchody, lávky) „Cyklodoprava“ – rekonstrukce, modernizace a výstavba stezek pro cyklisty a realizace liniových opatření pro cyklisty na pozemních komunikacích Oprávnění žadatelé: kraje obce dobrovolné svazky obcí (DSO) organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti). Výše dotace: 85 % z EFRR, 0-15 % ze státního rozpočtu dle subjektu žadatele Vedlejší aktivity (projektová dokumentace, TDI, provizorní komunikace, odpočívadla, stojany, lavičky, přístřešky, osvětlení atd.) smí tvořit maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 30 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 2 miliony Kč. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2018. Pokud máte zájem konzultovat s námi Váš projektový záměr, neváhejte prosím kontaktovat projektovou manažerku Ing. Veroniku Hásovou na tel. 601 380 214 či e-mail hasova@novisolutions.com.

VÍCE

10/12/2015


Nová výzva z IROP na energetické úspory bytových domů

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) byla dne 10. 12. 2015 vyhlášena další výzva, „Energetické úspory v bytových domech“. Z dotace je možné podpořit: zateplení bytových domů, výměnu zdroje tepla či oken, instalaci systému nuceného větrání, instalaci solárních kolektorů a fotovoltaických soustav a dalších systémů pro získání energie s cílem snížit výdaje na energie. Plánovaná alokace na výzvu: 4,5 mld. Kč Oprávnění žadatelé: vlastníci bytových domů společenství vlastníků bytových jednotek Bytový dům je budova se 4 a více bytovými jednotkami. Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Příjem žádostí: 18. 12. 2015 – 30. 11. 2016 Výše celkových způsobilých výdajů: min. 300 tis. Kč (vč. DPH) – max. 90 mil. Kč (vč. DPH) Výše dotace: v závislosti na dosažených úsporách energie, až do výše 32,3 % z celkových způsobilých výdajů projektu V případě zájmu o získání podpory neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Novi Solutions Ing. Veroniku Hásovou na tel. 601 380 214 nebo e-mail hasova@novisolutions.com.

VÍCE

7/12/2015


Nové výzvy z IROP podpoří výstavbu a vybavení mateřských škol

Byly vyhlášeny dvě nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Jedná se o výzvy č. 14 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a č. 15 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“. Obě výzvy jsou určeny pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny a spolky (mateřská centra, předškolní kluby), a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání. Příjem žádostí: 14. 12. 2015 – 22. 4. 2016 Podporované akce: nákup budovy výstavba, rekonstrukce a stavební úpravy (včetně zabezpečení bezbariérovosti) pro navýšení kapacity zařízení pořízení vybavení budovy i učeben, pořízení kompenzačních pomůcek Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let dětské skupiny a spolky mateřské školy a další školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání další subjekty podílející se na předškolním vzdělávání kraje, obce a jimi zřizované organizace nestátní neziskové organizace (NNO) církve příspěvkové organizace Podpořeny budou akce na územích, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Celková alokace pro 14. výzvu je 1,1 mld Kč, pro 15. výzvu 1,7 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 60 mil. Kč u obou výzev, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je u obou výzev 750 000 Kč. Dotace je poskytována až do výše 100 % způsobilých výdajů. Max. 15 % celkových způsobilých výdajů mohou tvořit vedlejší podporované aktivity (např. nákup pozemku pro výstavbu, příprava projektu, projektová dokumentace, stavební dozor, úpravy venkovního prostranství apod). Více informací najdete v přiložených letácích zde 14. výzva IROP a 15. výzva IROP. V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru prosím neváhejte kontaktovat naši projektovou manažerku Ing. Martu Dvořákovou na tel. 601 380 214 či e-mail dvorakova@novisolutions.com.

VÍCE

2/12/2015


Oprava historických a kulturních památek z IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil 13. výzvu v rámci specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví na revitalizaci a zatraktivnění památek. Revitalizace vybraných památek je zacílena na: obnovu památek restaurování části památek a mobiliářů, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů odstraňování přístupových bariér zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů digitalizace památek a mobiliářů obnova parků a zahrad u souboru památek modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Podpora se bude týkat těchto památek: památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví národních kulturních památek (k 1. lednu 2014) památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (k 1. lednu 2014). Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. Příjem žádostí: 30. 11. 2015 – 31. 3. 2016 Příjemci podpory: vlastníci památek, podnikatelské subjekty Pro tuto výzvu jsou připraveny celkem 3 mld. Kč. Podrobnější informace i výzvě najdete v přiloženém letáku IROP_13. výzva. Projektové záměry je možné konzultovat s naší projektovou manažerkou Mgr. Barboru Jílkovou prostřednictvím tel. 606 647 827 či e-mailu jilkova@novisolutions.com.

VÍCE

27/11/2015


Připravovaná výzva OPŽP - Energetické úspory

V rámci Operačního programu Životního prostředí se připravuje nová výzva na „Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“. V rámci výzvy bude možno žádat na: Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: zateplení obvodového pláště budovy výměna oken realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaických systémů) realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla realizace systémů využívajících odpadní teplo výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody Samostatná opatření výměny zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla podle pravidel v oblasti A tam, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, státní organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, městské části hl. města Prahy.   V případě zájmu kontaktujte projektovou manažerku Novi Solutions Ing. Martu Dvořákovou na tel. 601 380 214 nebo e-mail dvorakova@novisolutions.com  

VÍCE

23/11/2015


Připravované Technologie (OPPIK) umožní podnikům nákup nového stroje

Připravovaná třetí výzva Technologie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) podpoří formou dotace rozvoj podnikání malých a středních firem v hospodářsky problémových regionech a v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti (v jižních Čechách se jedná například o Českokrumlovsko). Na výzvu je plánována alokace 1,5 mld Kč. Příjem žádostí: 4. 1. 2016 – 4. 5. 2016 Způsobilí žadatelé: MSP s podnikatelskou historií min. 2 roky Výše dotace: 35 – 45 % dle velikosti podniku, dotace min. 1 mil. Kč a max. 30 mil. Kč (výše investice by se tedy měla pohybovat v rozmezí 2 mil. – 60 mil. Kč) Více informací se dozvíte o podmínkách výzvy v přiloženém letáku Výzva III. Technologie OPPIK. V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Novi Solutions Ing. Veroniku Hásovou na tel. 601 380 214 nebo e-mail hasova@novisolutions.com.

VÍCE

19/11/2015


Fotogalerie VI. ročníku konference „PRO REGION 2020″ na Modravě

Přinášíme výběr z fotogalerie z dalšího uskutečněného, již šestého ročníku konference „PRO REGION 2020“ na Modravě, kterou náš tým uspořádal v termínu 12. – 13. listopadu 2015 jako každoročně opět v prostorách Klostermannovy chaty na Modravě. Pro účastníky konference jsme tentokrát přichystali zajímavé přednášky na témata e-mobilita (E.ON), zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zaměřený na praktické postupy, nastavení a rozvoj procesů obce a zavádění moderních metod řízení za podpory SF EU, krizové řízení při mimořádných událostech (migrační vlna, black out atd.). Více o programu a přednášejících najdete v pozvánce na konferenci Program VI. ročník PRO REGION 2020. Starostům měst a obcí Jihočeského a Plzeňského kraje děkujeme za jejich účast a doufáme, že si odnesli mnoho zajímavých informací z přednášek a diskuzí, užili si příjemný společenský večer a načerpali síly si v šumavské přírodě. Těšíme se zase za rok!

VÍCE

5/11/2015


Odstraňování bariér v budovách obecních úřadů

Města a obce mohou žádost o dotaci na odstraňování překážek pro handicapované spoluobčany z programu Podpora odstraňování bariér v budovách.  Termín pro podání žádosti: 1. 11. 2015 – 15. 1. 2016 Výše dotace: max. 50 %, min. výše dotace 100 000 Kč Cílem výzvy je odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a také v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst a usnadnit tak lidem s pohybovým omezením dostupnost úřadů. Podpořeny budou aktivity: odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.   Pro získání více informací neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Veroniku Hásovou na tel. 601 380 214 nebo e-mail hasova@novisolutions.com.

VÍCE

4/11/2015


MMR vyhlašuje program Cestování dostupné všem pro rok 2016

V dotačním programu Cestování dostupné všem na podporu cestovního ruchu byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotace pro rok 2016. Rozpočet v rámci 1. výzvy pro rok 2016 se předpokládá ve výši více než 70 mil. Kč. Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty s min. 2letou historií, obce (s výjimkou statutárních měst) Příjem žádostí: 1. 12. – 15. 1. 2016 Výše dotace: max. 50 % celkových uznatelných výdajů akce, a to v režimu de minimis (tj. max. 200 000 eur na 3 roky), z toho 5-10 % výdajů na povinný marketing Podporované aktivity: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras (např. hřiště, skatepark, cykloservis, stojany na kola, WC) zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (plošiny, výtahy, turistický vláček, lodička apod.) zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené návštěvníky pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel  Doba udržitelnosti: 3 roky Detailní výčet podporovaných aktivit naleznete zde v letáku Přehled podporovaných opatření. V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Veroniku Hásovou na tel. 601 380 214 nebo e-mail hasova@novisolutions.com.

VÍCE

4/11/2015


Dotace MMR na podporu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů Podpora obnovy a rozvoje venkova. V rámci programu podpory venkova je pro žadatele připraveno 375 milionů korun. Program předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Termín pro podání žádostí: 3. 11. 2015 – 15. 1. 2016 Oprávnění žadatelé: obce do 3000 obyvatel a svazky obcí Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Výše dotace: 50-80 % Žádost lze podat do těchto dotačních titulů: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci podpora akcí, jejichž výstupy budou sloužit převážně dětem a mládeži, na jejichž přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež budou podílet akce zaměřené např. na obnovu a údržbu škol a kulturních zařízení, úpravu veřejných prostranství a veřejné zeleně, rekonstrukci či vybudování hřišť, kluboven, cyklostezek, bruslařské dráhy, naučné stezky atd. pro volnočasové aktivity Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova akce zaměřené na prezentaci úspěšných projektů, výměnu zkušeností, podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci opravy drobných sakrálních staveb v obcích, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce (např.: kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž a úprava nejbližšího prostranství) Podpora obnovy místních komunikací oprava a údržba místních komunikací, včetně napojení a parkovacích zálivů, dělicích pásů, osvětlení atd. dotace nebude poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků   Pro více informací neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Martu Dvořákovou na tel. 601 380 214 nebo e-mail dvorakova@novisolutions.com.  

VÍCE

2/11/2015


Dotace na zpracování územních plánů pro menší obce

MMR Územní plány 2016Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z nového programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2016. Na přípravu územních plánů je pro obce připraveno 20 milionů korun. Program je určen pro malé obce, které nemají možnost čerpat dotace na územní plány z Integrovaného regionálního operačního programu na rozdíl od obcí s rozšířenou působností či z Programu obnovy venkova. Obce do 3 000 obyvatel a obce ležící v hospodářsky problémových regionech budou bodově zvýhodněny. Dotace může být poskytnuta pouze obcím, která žádný územní plán nemají nebo jimž končí platnost územního plánu do roku 2020. Příjem žádostí: 1. listopadu 2015 – 15. ledna 2016 Výše dotace: 80 %, max. 400 000 Kč Uznatelné náklady: zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání a pro veřejné projednání (včetně případného posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území) Pokud Vás výzva zaujala, neváhejte prosím kontaktovat Ing. Martu Dvořákovou pro více informací na tel. 601 380 214 či e-mailu dvorakova@novisolutions.com. Informační leták najdete ke stažení zde MMR Územní plány 2016.

VÍCE

1/11/2015


Listopadová výzva MMR na podporu bydlení pro rok 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje vyhlásilo dne 1. 11. 2015 výzvy v rámci programu Podpora bydlení pro rok 2016. Příjem žádostí končí 15. 1. 2015. Bude možné podávat žádosti v těchto oblastech: regenerace sídlišť úprava veřejných prostranství výstavba dopravní infrastruktury, pěších komunikací a cyklistických stezek, vybudování parkovacích stání odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení protipovodňová opatření přestavba kotelen úpravy zeleně, dětská hřiště s pískovišti, průlezkami, lavičkami, rekreační plochy výstavba podporovaných bytů pečovatelské byty vstupní byty komunitní domy pro seniory odstranění bariér bytových domů opravy domovních olověných rozvodů vody Výše dotace: max. 70 %. V roce 2016 nebude podporována výstavba technické infrastruktury.    

VÍCE

29/10/2015


Nové výzvy z IROP na podporu sociálního podnikání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP): 11. výzva Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality 12. výzva Sociální podnikání Příjemci podpory mohou být subjekty, které zaměstnávají či zaměstnají sociálně vyloučené spoluobčany, a to: podnikatelé – osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace nestátní neziskové organizace církve a církevní organizace. Výzvy jsou zaměřeny na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, napomohou oživení podnikání přímo ve vyloučených lokalitách. Hlavní podporované aktivity jsou: vznik nového sociálního podniku personální a produkční rozšíření sociálního podniku rozšíření stávajících podnikatelských aktivit osob samostatně výdělečně činných vznik nových podnikatelských aktivit osob samostatně výdělečně činných. Výzvy se od sebe liší pouze územním vymezením – pro 11. výzvu platí, že projekty musí být realizovány na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl. m. Prahu, nebo na území se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je na výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“ připraveno 132 mil. korun a na výzvu „Sociální podnikání“ je to 88 mil. korun. Termín pro podání žádostí: 29. října 2015 – 29. února 2016. Realizace projektů musí být dokončena nejpozději 30. června 2018. Zdroj: MMR

VÍCE

16/10/2015


Nové výzvy OP Životní prostředí pro rok 2015

Byly vyhlášeny nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí. V tabulce naleznete stručný přehled. Z dotace lze například: rekultivovat staré skládky vystavět kanalizaci, modernizovat a intenzifikovat čistírnu odpadních vod vystavět a modernizovat úpravny vod a zvýšit kvalitu zdrojů pitné vody zřídit bioplynové stanice. Příjem žádostí byl zahájen 15. 10. 2015 a potrvá do 5. 1. 2016, některé výzvy až do října 2016. Způsobilými žadateli jsou pro většinu výzev: obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace, VVO, VŠ, NNO a podnikatelské subjekty.   Více informací naleznete zde v tabulce Přehledu výzev OPŽP. V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na naši projektovou manažerku Ing. Martu Dvořákovou na tel. 601 380 214 nebo e-mail dvorakova@novisolutions.com.

VÍCE

14/10/2015


Co je u nás v Novi Solutions nového?

Tak co je u vás v Novi nového – ptáte se. 🙂 Tak tedy: 1. Posílili jsme tým o novou kolegyni Martu Dvořákovou, která se věnuje především projektům z oblasti životního prostředí. 2 Pracujeme společně s Třemošenskými (Třemošná – Plzeňský kraj) na Rozvojovém plánu pro jejich krásné město, stejně tak pro jihočeskou Kaplici a už jsme začali s přípravou stejného dokumentu pro Velešín. Spolupráce je výborná a jsme mile překvapeni stále se zvyšujícím zájmem obyvatel měst a obcí o dění u nich a ochotě zapojovat se do debat o tom, jak chtějí, aby se jejich města vyvíjela. 3. Máme za sebou několik schválených předběžných žádostí do operačního programu průmysl a podnikání (OPPIK) a usilovně pracujeme na tzv. plných žádostech. Můžeme zmínit, že projekty jsou například o rekonstrukci nemovitostí pro rozvoj podnikání (tzv. brownfields), o inovovaném výrobním procesu i výsledném produktu a v neposlední řadě o nově vyvíjených aplikacích týkajících se úspor energií. 4. Také jsme podali projekt do „životního prostředí“ – výsadba stromů, keřů atd. uvnitř jihočeského malebného města, kterým je Planá nad Lužnicí. V Plané si v loňském roce schválili plán rozvoje a „jedou“ přípravu projektů přesně podle něj. 5. A kromě „projektů“ je v plném proudu příprava naší, již tradiční konference pro starosty – s názvem „Pro region 2020„, která se uskuteční v listopadu, opět v Klostermannově Chatě. Letos přijal naše pozvání pan Oldřich Kužílek – autor zákona č. 106 o poskytování informací. Dalšími zajímavými tématy budou například Kyberbezpečnost, chování při black outu či migrační vlně. Dále nastavení procesů v úřadu tak, aby prošel úspěšně všemi různými kontrolami. Budeme se také ve spolupráci se společnosti E.ON informovat i jejich projektu e-mobility a upozaděné nebudou ani finanční prostředky z EU, odpadové hospodářství či úspory energií. Program je bohatý 🙂 Pojetí konference se posunulo od přednáškového k 90 % debatnímu. Tento posun přináší nám všem větší užitek i efektivní řešení a u cca poloviny témat si účastníci vybírají pouze ta, která je zajímají. Přeji Vám všem krásný den Ondřejka Harvalíková

VÍCE

13/10/2015


Příspěvek SFDI na výstavbu a údržbu cyklostezek

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásí v lednu 2016 výzvu pro poskytování příspěvků ze SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016. Oprávnění příjemci příspěvku: obec jako vlastník cyklistické stezky, organizační složky obcí (městské obvody/části), příspěvkové organizace obcí, příp. svazky obcí Podporovaná opatření: výstavba cyklistických stezek údržba cyklistických stezek Výše podpory: max. 85 % Termín podání žádostí o příspěvek: 20. 1. 2016 Neuznatelné náklady: veřejné osvětlení cyklistické stezky vč. stožárů, položení kabelů, elektromontáže odpočívací plochy vč. mobiliáře (mapy, lavičky, stolky, odpadkové koše, tabule, přístřešky) přeložky sítí, pokud nekříží stavbu, a kanalizace sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti osázení vegetací a sadové úpravy opěrné zdi oplocení (pokud se nejedná o bezpečnostní prvek) Náležitosti žádosti: popis záměru žadatele – bude obsahovat statistické údaje, informace o lokalitě, parametry položkový rozpočet smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení pravomocné stavební povolení projektová dokumentace prohlášení o zajištění vlastních prostředků vyjádření a stanoviska orgánů (Správa ŘSD ČR, správce vodního toku, odbor dopravy krajského úřadu, Policie ČR) video prezentace současné situace a návrhu situační mapa trasy v měřítku 1:10 000 Další podmínky: Projektová dokumentace max. 7 % uznatelných nákladů stavební části cyklistické stezky. Příjemce musí zajistit, aby cyklistická stezka mohla být po dobu minimálně 8 let od schválení příspěvku bezplatně užívána k účelu, ke kterému je určena. V případě zájmu o získání dotace na vybudování či rekonstrukci cyklostezek nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme s přípravou žádosti.

VÍCE

7/10/2015


Příjem žádostí do Interregu V A AT-CZ se opozdí

Oproti původnímu plánu, kdy byl příjem žádostí stanoven na 27. listopadu 2015, došlo ke změnám termínů. Na konci září se konalo první jednání Monitorovacího výboru pro operační program Interreg V A Rakousko – Česká republika. Při tomto jednání však nedošlo ke shodě na Společných pravidlech způsobilosti výdajů projektu. Z tohoto důvodu dojde k přeložení vyhlášení programu na pozdější datum (původně byl termín stanoven na 19. 10. 2015). V této chvíli se předpokládá, že program bude schválen a spuštěn do konce roku 2015. Uzávěrka pro předkládání projektových žádostí není v této chvíli stanovena, předpokladem je, že odevzdávání žádostí do první výzvy se uskuteční na přelomu měsíců ledna a února nového roku. Schvalovací proces pak bude trvat do května 2016.

VÍCE

6/10/2015


Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2016

Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí z dotačního programu Program obnovy venkova Jihočeského kraje. Podpořena bude úprava veřejných prostranství, projekty občanské vybavenosti, rekonstrukce chodníků a stezek a další drobnější akce. Termín podání žádosti: 26. 10. – 31. 12. 2015 Předpokládaná celková alokace finančních prostředků: 95 mil. Kč Oprávnění žadatelé: obce (všechna opatření) s  max. 2 000 obyvatel DSO (opatření 2 a 3) Podporovaná opatření: OPATŘENÍ 1:  Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova Dotační titul 1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti oprava, obnova, výstavba či rekonstrukce budovy (obecní úřad, škola, sportovní/kulturní zařízení, obytné budovy, hasičská zbrojnice, zdravotnické zařízení, hřbitov, čekárny MHD, knihovna, informační centra, kanalizační sítě atd.) Dotační titul 2: Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek oprava, obnova, vybudování či rekonstrukce kašny, soch, pomníku, schodů, požární nádrže, mobiliáře, zábradlí, nákup kontejnerů, nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství, veřejná zeleň, chodníky, veřejné osvětlení, rozhlas, cyklistické a pěší stezky atd. Dotační titul 3: Podpora služeb na venkově provozní náklady (energie a voda) kamenného obchodu, pošty, zdravotnického/sociálního zařízení, lékárny atd. OPATŘENÍ 2:  Dotace na společné integrované projekty Dotační titul 7: Společné integrované projekty realizace akcí propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou podnikání (zemědělského), péčí o krajinu atd., vzdělávání, nákup nezbytné výpočetní techniky, správu webových stránek mikroregionu, publikační a propagační činnost atd. OPATŘENÍ 3: Dotace úroků z úvěrů Dotační titul 8: Dotace úroků z úvěrů na projekty k rozvoji infrastruktury Výše dotace: 80 % celkových uznatelných výdajů akce, v rámci opatření 1 max. dotace 250 tis. Kč veřejná podpora u dotačního titulu 3 v režimu de minimis Další podmínky: Realizace projektu do 31. 12. 2016. Obec a DSO jsou povinné mít zpracovaný a schválený strategický rozvojový dokument obce/mikroregionu a plánovanou akci v něm zahrnutou. V případě regionálního projektu pro 4 a více obcí doložit souhlas všech obcí s účastí na projektu a smlouvu o spolupráci. Více informací o podmínkách výzvy najdete na stránkách JČK zde – informace o programu.

VÍCE

5/10/2015


Výzva IROP na deinstitucionalizaci sociálních služeb

Integrovaný regionální operační program (IROP) otevřel v pořadí sedmou výzvu zaměřující se na aktivitu deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, církve, církevní organizace. Datum zpřístupnění žádosti o podporu:                 30. 9. 2015 Zahájení příjmu žádostí o podporu:                      30. 10. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu:                      31. 3. 2016    Celková alokace výzvy je 2 000 000 000 Kč. Tato výzva je vyhlášena v rámci prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Pokud máte zájem o konzultaci Vašeho projektového záměru v oblasti sociálního podnikání, neváhejte se obrátit na Mgr. Barboru Jílkovou e-mail: jilkova@novisolutions.com či tel. 606 647 827.

VÍCE

24/9/2015


Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výzvu, jejímž specifickým cílem je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. V rámci výzvy budou podpořeny aktivity, jejichž podrobný výčet naleznete v textu výzvy zde. Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti, organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výzva bude vyhlášena od 23. září 2015 do 30. listopadu 2015. Celková alokace v této výzvě činí: 300 000 000 CZK Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 CZK Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením Pro získání více informací o výzvách na podporu sociálního začleňování se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

VÍCE

23/9/2015


První setkání Monitorovacího výboru OP ČR - Rakousko 22. září 2015

Dne 22. září 2015 se koná první setkání Monitorovacího výboru Operačního programu Česká republika – Rakousko. Na tomto setkání se budou dolaďovat detaily programových dokumentů, v nichž jsou zakotveny podmínky pro úspěšné podávání projektových žádostí. Projektové žádosti do Operačního programu ČR – Rakousko bude možné podávat do 27. listopadu 2015. Hodnocení a zveřejnění výsledků podaných projektových žádostí bude součástí jednání Monitorovacího výboru v březnu 2016.

VÍCE

23/9/2015


Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu č. 3 Regulační plány

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je vyhlášena výzva č. 3 REGULAČNÍ PLÁNY. Tato výzva spadá do prioritní osy č. 6 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí a pod specifický cíl 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Tato výzva je zaměřena na aktivitu – regulační plány. Cílem podaných projektových žádostí do této výzvy bude podpora pořizování dokumentů územního rozvoje a vytváření předpokladů pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Oprávnění žadatelé: obce s rozšířenou působností Celková alokace: 235 200 000 Kč Datum zpřístupnění předběžné žádosti o podporu: 16. 9. 2015 Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 10. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017 Pro získání více informací o výzvě z IROP se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

VÍCE

23/9/2015


Výzva č. 4 z IROP podpoří aktivity úplného elektronického podání

V rámci investiční priority 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je vyhlášena výzva č. 4, jejímž cílem je podpořit aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst pro úplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy, implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni. Dále bude podpořeno vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech. Oprávnění žadatelé: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). Datum zpřístupnění předběžné žádosti o podporu: 17. 9. 2015 Alokace výzvy: 470 588 235 Kč Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 Tato výzva je součástí specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. Pokud máte zájem dozvědět se více informací o podporovaných aktivitách, neváhejte se na nás obrátit (kontakty naleznete zde).

VÍCE

10/9/2015


Listopadová výzva z OP PIK na ochranu průmyslového vlastnictví

V průběhu listopadu 2015 se očekává vyhlášení nové výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Výzva se bude týkat inovací, konkrétně zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí ve formě: vynálezů, patentů užitných vzorů (pouze v případě současného podání přihlášky vynálezu) ochranných známek a průmyslových vzorů – pouze v zahraničí, nikoli pouze ČR. Dotace ve výši max. 1 mil. Kč je určena pro malé a střední podnikatele, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Uznatelné náklady: služby oprávněných zástupců spojené s řízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky překlady dokumentace pro účely řízení o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v zahraničí správní poplatky. Přehled výzvy ke stažení: Výzva OPPIK Projekty ochrany průmyslového vlastnictví Více informací naleznete na stránkách CzechInvestu, v případě dalších dotazů a zájmu o konzultace Vašich záměrů neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Veroniku Hásovou (tel. 601 380 214, hasova@novisolutions.com).

VÍCE

9/9/2015


Přehled výzev Programu rozvoje venkova 2015-2016

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo přehled výzev, které budou v rámci Programu rozvoje venkova vyhlášeny do konce roku 2016. Jednotlivá kola výzev se vyhlásí vždy na jaře a na podzim, podpora pro žadatele je rozdělena do 21 operací. Žadateli mohou být zemědělští podnikatelé (s minimálně 2letou historií) a v mnoha případech i obce či školy. Celkový přehled s doplňujícími informacemi je ke stažení zde (PRV Výzvy 2015/2016). V případě konzultace projektového záměru pro oblast zemědělství se neváhejte obrátit na projektového manažera Ing. Zdeňka Ševčíka na tel. č. 601 380 214.

VÍCE

1/9/2015


Více času na podání plných žádostí z OPPIK

Řídící orgán OPPIK byl nucen s ohledem na enormní zájem podnikatelů o první výzvy upravit termín pro zahájení příjmu plných žádostí o podporu na 1. října 2015 u následujících výzev pro programy podpory OPPIK: Inovace Potenciál Spolupráce – klastry Nemovitosti Školicí střediska Úspory energie ICT a sdílené služby Partnerství znalostního transferu. Zároveň s tím dojde rovněž k prodloužení příjmu plných žádostí o 1 měsíc. Žadatelé tímto tedy získávají více času na přípravu svých podnikatelských záměrů. Zdroj: MPO

VÍCE

26/8/2015


Pozvánka na VI. ročník konference "PRO REGION 2020" na Modravě

V lednu tohoto roku naše firma uspořádala již V. ročník konference „PRO REGION 2020“ v příjemném prostředí Klostermannovy chaty na Modravě. Tato konference se věnovala zejména tématům z oblasti veřejných zakázek, E-govermentu, dotací 2015+ a strategických plánů rozvoje obcí a MAS. V návaznosti na kladné hodnocení a úspěch celé události je nám ctí Vás informovat o konání dalšího ročníku této konference, tentokrát v termínu 12. – 13. listopadu 2015. V rámci připravovaného programu bychom rádi poskytli dostatek prostoru pro témata, která jsou pro Vás nejvíce zajímavá a přínosná. Dovolujeme si Vás proto požádat o trochu času pro vyplnění krátkého dotazníku. Na základě Vašich odpovědí připravíme takový program, který bude zcela odpovídat Vašim představám. V případě zájmu o vyplnění dotazníku v elektronické podobě, klikněte zde. Prosíme Vás o vyplnění nejpozději do 11. 9. 2015, z důvodu včasných příprav konference.

VÍCE

26/8/2015


Přiložili jsme ruku k dílu při "obálkování" dotazníků v Třemošné

Minulý týden se část týmu Novi vydala do Třemošné a přiložili jsme ruku k dílu při přípravě dotazníků k rozeslání a až do noci jsme „obálkovali“. Dohromady 4000 dotazníků – jeden pro každého občana staršího 18 let (na fotkách jsme teprve v polovině…). Noc jsme strávili v romantickém penzionu Exodus, který poskytuje sociální služby zdravotně postiženým z plzeňského regionu a pomáhá lidem s handicapem postavit se na „vlastní nohy“ a mimo jiné provozuje chráněné keramické dílny. Dotazník bude podkladem pro vypracování Strategického plánu rozvoje města Třemošná, který pro Třemošnou zpracováváme. Hlavním úkolem dotazníku je specifikovat základní potřeby a požadavky občanů, podnikatelů, zástupců samospráv, organizací, spolků apod. a poskytnout místo pro vyjádření názorů a návrhů pro zlepšení života v Třemošné. Společně s Třemošnou se těšíme na výsledky tohoto dotazníkového šetření, jež bude třeba zohlednit při přípravě budoucí strategie města. Doložení strategie bývá nezbytným předpokladem pro získání některých dotací pro města a obce – proto nabízíme pomoc při jejím zpracování.

VÍCE

25/8/2015


Den otevřených dveří na Letišti České Budějovice v sobotu 12. září

Přijďte se podívat na Den otevřených dveří Letiště v Českých Budějovicích pořádaný druhou zářijovou sobotu 12. 9. 2015! Od 10h ráno do 17h je pro Vás připravený program v podobě komentovaných prohlídek areálu letiště, přehlídek integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje a nového heliportu ZSS a ukázky letadel a letištní techniky. Pro rodiny s dětmi bude připraven zábavní program.

VÍCE

7/8/2015


Regenerace městské památkové rezervace České Budějovice

Zasazujeme se o kultivaci prostředí, ve kterém žijeme. Proto bychom Vás rádi informovali o možnosti podpory na opravu českobudějovických památek. Město České Budějovice připravilo dotazník pro vlastníky památek na území městské památkové rezervace České Budějovice. Dotazník formulář dostupný zde  je nutné vyplnit a odeslat nejpozději do 25. 9. 2015, v něm mohou vyjádřit zájem o příspěvek na regeneraci památek, které jsou v jejich vlastnictví. V loňských letech z tohoto programu byly opraveny památky jako Samsonova kašna,  historická část radnice, kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, Rabenštejnská věž, DK Slavie a mnoho měšťanských domů, které jsou v soukromém vlastnictví. Více informací se dozvíte na stránkách města České Budějovice zde, případně na odboru památkové péče.

VÍCE

6/8/2015


Vyhlášení III. výzvy IV. prodloužení programu Rozvoj z OPPI

Z programového období 2007–2013 zůstaly nevyčerpané prostředky v OP Podnikání a inovace (OPPI) a tak bylo rozhodnuto o vyhlášení nové III. výzvy k předkládání žádostí o dotace z programu Rozvoj na nákup technologického vybavení pro malé a střední podnikatele. Výzva bude zveřejněna 17. 8. 2015 a registrační žádosti budou přijímány od tohoto data až do 15. září 2015, plné žádosti pak od 17. 8. do 19. října 2015. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 mld. Kč. Dotace je ve výši 45 % pro malé podniky a 35 % pro střední podniky. Dotaci však budou moci získat pouze projekty s již ukončeným výběrovým řízením, včetně podepsané kupní smlouvy, a dále za předpokladu, že realizace projektu a poslední platba zaúčtovaná bankou za dodávku proběhne do 31. prosince 2015. V praxi to znamená, že žadatelé budou nucenu vyhlašovat výběrová řízení ještě před schválením jejich žádostí. Pokud Vás výzva zaujala a chcete se dozvědět více, kontaktujte prosím projektovou manažerku Ing. Veroniku Hásovou na tel. 601380214, případně e-mail hasova@novisolutions.com.

VÍCE

6/8/2015


Výzvy z programu spolupráce mezi ČR a Saskem

Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 zahajuje příjem žádostí. Žadatelé mohou již nyní podávat své projektové žádosti v těchto 4 tematických osách: přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik ochrana životního prostředí a využití přírodního kulturního dědictví investice do vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení podpora institucionální a občanské spolupráce včetně Fondu malých projektů. Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na německé  straně saskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské Švýcarsko a východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz včetně samostatných svobodných měst Drážďany a Chemnitz a dvou durynských okresů Greiz a Saale-Orla. Zdroj: MMR Více informací získáte na webových stránkách programu. V případě zájmu o konzultaci projektového záměru se neváhejte obrátit na projektovou manažerku Mgr. Barboru Jílkovou na tel. č. 606 647 827, případně e-mail jilkova@novisolutions.com.

VÍCE

4/8/2015


Zveřejněna výzva na akutní sanace černých skládek

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výzvu na akutní sanaci černých skládek, celkem je pro obce s rozšířenou působností a kraje připraveno 65 milionů Kč. Cílem výzvy je odstranění či rekultivace starých ekologických zátěží a černých skládek, které představují bezprostřední ohrožení životního prostředí či lidského zdraví. Podpora je určena jak pro projekty na akutní sanační zásahy, kde není původce známý či neexistuje, tak pro projekty, kdy odpovědný subjekt neřeší nápravu havarijního stavu nebo není schopen ji řešit. Po majiteli nebo původci havárie poté budou vzniklé náklady vymáhány. Výzva je dvoukolová: kolo výzvy zahájení příjmu projektových záměrů: 31. 7. 2015 ukončení příjmu projektových záměrů: 30. 9. 2015 nebo do vyčerpání alokace kolo výzvy zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 10. 2015 ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2015 Žadatelé: obce s rozšířenou působností kraje Alokace výzvy: 65 mil. Kč Forma a výše podpory: minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč maximální výše podpory na jeden projekt činí 20 mil. Kč maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů V případě konzultace projektového záměru se neváhejte obrátit na projektového manažera Ing. Zdeňka Ševčíka na tel. č. 601 380 214.

VÍCE

3/8/2015


Nová výzva IROP podpoří pořízení územního plánu pro ORP

Na konci července byla vyhlášena nová výzva k předkládání žádostí z Regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Termín podání žádosti: 31. 7. 2015 (9:00) – 31. 3. 2017 (14:00) Žadatelé: obce s rozšířenou působností (ORP), mimo hl. město Prahu Alokace výzvy: 630 mil. Kč Podporované typy projektů: zpracování územních plánů změna územních plánů Výše dotace: max. 85 %, dotace ze státního rozpočtu pro obce max. 5 % pro územně samosprávné celky, v rámci de minimis[1] Další podmínky: minimální výše celkových způsobilých výdajů 450 000 Kč pro pořízení územního plánu, 250 000 Kč pro změnu územního plánu maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena realizace projektů musí být dokončena do 31. prosince 2019 nemohou být podpořeny nové územní plány obcí (ORP), které měly územní plán financovaný z oblasti intervence 5.3 IOP, jestliže dosud neuběhla 5letá doba udržitelnosti projektu, na změny územního plánu se toto nevztahuje V případě Vašeho zájmu o podporu na vytvoření územního plánu neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Veroniku Hásovou na tel. č. 601380214. [1] max. limit 200 000 eur/3 roky

VÍCE

31/7/2015


Proč jsme se stali členy Okresní hospodářské komory Plzeňsko?

I přes to, že máme sídlo podnikání i hlavní provozovnu v Českých Budějovicích, jsme byli přijati za členy Okresní hospodářské komory Plzeňsko, čehož si velmi vážíme. Co nás k tomuto kroku vedlo? Především to jsou smysluplné projekty, které OHK Plzeňsko realizuje či připravuje k realizaci a jejichž jsme součástí. Již před několika lety jsme se seznámili při přípravě vzniku Komise pro vzdělávání při KÚ Plzeňského kraje. V současné době má tato komise například hotovou statistiku reálné profesní potřeby „vzdělávání kraje“ v kontextu s odborným zaměřením žáků a studentů, kteří jsou absolventy především technických škol. U této aktivity ovšem nezůstalo. Má logické pokračování. Jsou připravovány opatření a projekty, které mají za cíl udržet v kraji především absolventy, kteří absolvovali na ZČU ve vybraných oborech – odpovídající potřebám podnikatelských subjektů, kteří nabízí zaměstnání, profesní rozvoj a velkou měrou přispívají k hmatatelnému rozvoji regionu. Pod hlavičkou této komory a ve spolupráci s univerzitou, krajem a podnikateli vznikla Průmyslová rada strojní fakulty ZČU. V rámci této platformy se potkávají zástupci regionálních firem s představiteli vyjmenovaných institucí. A co je hlavním cílem? Sladit konkrétní potřeby vybraných strojírenských firem s možnostmi vzdělávacích institucí, případně je motivovat k provedení relevantních změn ve výuce, která bude více odpovídat potřebám podnikatelských subjektů. Zadávání zpracování diplomových prací je bráno jako samozřejmá součást zmíněné kooperace. A třetí velmi zajímavý a pro nás motivující počin je příprava vzniku platformy, jejíž činnosti budou navazovat na předešlé aktivity a zároveň je významným způsobem rozvíjet. Jedná se o pilotní projekt mezinárodní spolupráce, a to nikoliv pouze v rámci EU, ale zaměřené především na korejské, čínské, vietnamské a kazachstánské trhy. Tato platforma se zaměří na tři prioritní oblasti: Společensko-politická Výměna zboží a služeb Spolupráce mezi vysokými školami a univerzitami zaměřená jednak na výměnu studentů, dále pak na znalostní transfer, transfer technologií, společné vědecko-výzkumné aktivity zaměřené primárně na aplikovaný výzkum s přímým dopadem na ekonomiky jednotlivých regionů.   Ondřejka Harvalíková, jednatelka společnosti Novi Solutions, s.r.o. Oficiální tisková zpráva je dostupná ke stažení zde Tisková zpráva – Proč jsme členy OHK Plzeňsko.

VÍCE

27/7/2015


Podzimní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

První kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 proběhne v druhé polovině září 2015, Ministerstvo zemědělství do výzvy alokovalo přibližně 5,4 mld. Kč. Podpořeny budou následující operace: 1. Investice do zemědělských podniků Podpora pro zemědělské podnikatele bude směřována do: ustájovacích a chovatelských zařízení speciální zemědělské techniky skladovacích kapacit nosných konstrukcí trvalých kultur staveb pro zahradnictví či do budování peletáren 2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Podpořeny budou investice do zařízení a moderních technologií souvisejících se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Příjemcem bude zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo výrobce krmiv splňující definici mikro, malého nebo středního podniku. 3. Lesnická infrastruktura Podpora bude směřována do rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Žadateli mohou být fyzické či právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. 4. Technika a technologie pro lesní hospodářství Bude podporováno pořízení: strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů strojů i koní pro přibližování stroje pro zpracování zbytků po těžbě stroje pro přípravu půdy před zalesněním stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost Příjemci jsou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou a obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích.  5. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Předmětem podpory jsou: provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů (resp. výrobě potravin a krmiv) přímé náklady související s výrobou inovativních produktů přímé náklady související se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe – musí se jednat o výsledek spolupráce s výzkumnou institucí Žadatelem může být uskupení minimálně dvou subjektů, kdy alespoň jeden subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a druhý subjekt musí být výzkumnou institucí. Zdroj: Ministerstvo zemědělství Více informací se dozvíte na webových stránkách ministerstva (odkaz), kde je vše přehledně členěno dle jednotlivých oblastí podpory. V případě konzultace projektového záměru se neváhejte obrátit na projektového manažera Ing. Zdeňka Ševčíka na tel. č. 601 380 214.

VÍCE

16/7/2015


Podpora strategií Komunitně vedeného místního rozvoje pro MAS

Výzva pro předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, které zpracovávají a uskutečňují Místní akční skupiny, bude vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 a příjem žádostí začne nejpozději 1. září 2015, připraveno je minimálně 16,5 mld. Kč. Ministerstvo následně provede hodnocení a rozhodne o přidělení finančních prostředků pro jednotlivé projekty. V rámci zpracovaných projektů bude možno financovat například: modernizaci škol budování komunitních center rozšiřovat aktivity sociálního podnikání rozšiřovat zázemí pro rodiny s dětmi investovat do agroturistiky zlepšovat zázemí pro návštěvníky lesů Integrované strategie budou v programovém období 2014 – 2020 podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Operačního programu Zaměstnanost (řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), Programu rozvoje venkova (řídící orgán Ministerstvo zemědělství) a Operačního programu Životního prostředí (řídící orgán Ministerstvo životního prostředí). Zdroj: MMR Pro více informací neváhejte kontaktovat projektového manažera Ing. Zdeňka Ševčíka na tel. č. 601 380 214.

VÍCE

16/7/2015


Výzva na podporu sociálního podnikání z OPZ v srpnu 2015

V polovině srpna 2015 bude zveřejněna nová výzva Operačního programu Zaměstnanost. V rámci prioritní osy „Sociální začleňování a boj s chudobou“, investiční priority „Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti“ bude možné podávat žádosti o finanční podporu na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Oblast sociálního podnikání představuje činnost založenou na obecně prospěšné aktivitě. Nejčastěji se jedná o podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli především v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou osoby sociálně vyloučené, či sociálním vyloučením ohrožené. Projektové žádosti o podporu bude možné předkládat do začátku měsíce října tohoto roku. Celková alokace kolové výzvy činí 100 000 000 Kč.   V případě zájmu o přípravu projektu v oblasti rozvoje sociálního podnikání se neváhejte obrátit na projektovou manažerku Mgr. Barboru Jílkovou na tel. č. 606 647 827, která Vám poskytne více informací.  

VÍCE

7/7/2015


První výzvy z IROP budou vyhlášeny již v červenci

Dne 30. června 2015 proběhlo 1. řádné ustavující zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu, kde se projednával především systém schvalování projektů a výběrových kritérií IROP. Díky tomu mohou být první výzvy spuštěny již v červenci, příjem žádostí potrvá do září 2015. Konkrétně půjde o dvě výzvy: Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T vybrané silnice II. a III. třídy Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje územní plány obcí s rozšířenou působností Žadateli mohou být obce s rozšířenou působností (SC 3.3) a kraje (SC 1.1), mimo hlavní město Prahu.   V případě zájmu o zpracování projektu v dotčených oblastech programu IROP se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

VÍCE

3/7/2015


Schválen program INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013. Finanční alokace pro toto období je více než 219 mil. EUR. Podporovány jsou regionální a místní projekty s přeshraničním významem, zasluhující se o rozvoj česko-polského příhraničí. Půjde především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce. O prostředky budou moci žádat: orgány veřejné správy, neziskové organizace, vzdělávací instituce, církve, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení. Výše dotace max. 85 % způsobilých výdajů. Program je zaměřen na tyto cíle: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti – podpora růstu zaměstnanosti a mobility pracovních sil, přeměna upadajících průmyslových oblastí, zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů Vzdělání a kvalifikace – investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení, celoživotního učení Spolupráce institucí a komunit – podpora spolupráce mezi občany a institucemi, podpora účinné veřejné správy Na projektu se musí podílet minimálně jeden polský a jeden český partner. Projekt bude muset naplnit minimálně tři z následujících kritérií: společná příprava projektu (nutno splnit vždy), společná realizace projektu (nutno splnit vždy), společný personál, společné financování. Dotační území na české straně: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský kraj. První výzvy budou vyhlášeny začátkem září 2015. Více informací naleznete na stránkách programu http://www.cz-pl.eu/. V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru se na nás neváhejte obrátit (kontakty zde).

VÍCE

29/6/2015


Výzva pro výstavbu a technické zhodnocení vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Termín podání žádosti: 1. 7. – 14. 8. 2015 (do 15:00) Oprávnění žadatelé: obce, příp. svazky obcí Podporovaná opatření: výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1 000 obyvatel výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody v obcích nebo místních částech s velikostí do 1 000 ob. výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV) v obcích nebo místních částech s velikostí do 1 000 ob. výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou ČOV dostavba kanalizačních systémů minimálně pro 100 ob. v obcích nebo místních částech s velikostí do 1 000 ob. za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující kapacitně vyhovující ČOV odstranění volných výústí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo městské části s velikostí do 1 000 ob. spojené s výstavbou ČOV v případě již existující a kapacitně vyhovující ČOV Výše podpory: max. 50 mil. Kč Maximální uznatelné náklady  na 1 připojeného trvale hlášeného ob. nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů a 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací obec do 300 obyvatel 70 % NSTČ (= stavební a technologické náklady akce) obec 301–500 obyvatel 65 % NSTČ obec 501–1 000 obyvatel 60 % NSTČ obec nad 1 000 obyvatel 50 % NSTČ Neuznatelné náklady:  příprava akce projektová dokumentace rekonstrukce vodovodních řadů a stok vodovodní a kanalizační přípojky náklady na řady vedoucí k rekreační zástavbě Přílohy k žádosti o podporu: územní rozhodnutí pravomocné stavební povolení, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že pro stavební povolení na akci není vyžadováno audit finančního hospodaření obce kalkulace nových cen stočného a vodného U rozestavěných staveb se podpora poskytuje pouze na dofinancování neprostavěných nákladů. Ukončení realizace, kolaudace do 31. 12. 2017. Zdroj: MŽP Více informací se dozvíte na webových stránkách ministerstva (odkaz). V případě zájmu o konzultaci projektového záměru se neváhejte obrátit na projektového manažera Ing. Zdeňka Ševčíka na tel. č. 601 380 214.

VÍCE

24/6/2015


Schválen program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Poslední program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem byl 24. 6. 2015 schválen Evropskou komisí. Program navazuje na předchozí programovací období, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a žadatelům je k dispozici celkem 97 mil. eur na podporu regionálních projektů s přeshraničním významem. O prostředky budou moci žádat: veřejnoprávní instituce, neziskové organizace a nově i podnikatelé. Výše dotace max. 85 % způsobilých výdajů. Program je zaměřen na tyto cíle: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací – zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovačních kapacit, podpora zapojení podniků (zejména MSP) do inovačního systému Životní prostředí a zdroje – zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem, nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb, podpora využiti ekologicky inovativního potenciálu v regionu Rozvoj lidských zdrojů – rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu Udržitelné sítě a institucionální spolupráce – podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu Na projektu se musí podílet minimálně jeden rakouský a jeden český partner. Projekt bude muset naplnit minimálně tři z následujících kritérií: společná příprava projektu (nutno splnit vždy), společná realizace projektu (nutno splnit vždy), společný personál, společné financování. Dotační území na české straně: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj. Více informací naleznete na stránkách programu http://www.at-cz.eu/. V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru se neváhejte obrátit na projektovou manažerku Mgr. Barboru Jílkovou na tel. č. 606 647 827.

VÍCE

23/6/2015


Dnes doporučujeme systém suché výstavby LK box od firmy EKOSTAT

Dovolujeme si Vám představit typový projekt LK box pro výstavbu komunálního typu našeho partnera společnosti EKOSTAT a.s.  Zaujal nás prefabrikovaný systém suché výstavby, který je možné postavit levně a ve velmi krátkém čase. Stavba je díky tomuto novému stavebnímu systému LK box jednoduchá, levná a především rychlá. Kompletní systém suché výstavby se vyznačuje velkou variabilitou, kvalitou a má výborné stavebně-fyzikální vlastnosti. Jaké jsou hlavní výhody suché stavby? stavba za každého počasí okamžité nasazení mnoha profesí snadné řízení stavby ekonomicky úsporná výstavba Společnost EKOSTAT zajistí nejen stavbu, ale i kompletní dokumentaci projektu. Typový objekt je možné využít pro domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou a jiná sociální zařízení, nebo pro rekreační zařízení či ubytovny. Všechny byty budou mít stejnou užitnou kvalitou a budou vybaveny bezbariérovým přístupem – více informací včetně nákresů v odkazu DSO LKBOX. Tyto projekty lze financovat například z dotačního programu Podpora výstavby podporovaných bytů (vyhlašovaný Ministerstvem pro místní rozvoj), v jehož rámci je podporována výstavba sociální bytů a komunitních domů pro seniory. Pro bližší informace navštivte webové stránky www.lkbox.cz nebo kontaktujte projektovou manažerku Ing. Veroniku Hásovou na tel. 601 380 214.

VÍCE

23/6/2015


Zahájení česko-bavorské přeshraniční spolupráce

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko byl schválen Evropskou komisí. Program navazuje na předchozí programovací období, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a žadatelům je k dispozici více než 100 mil. eur na podporu regionálních projektů ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním přeshraničním dopadem. O prostředky budou moci žádat: veřejnoprávní instituce, neziskové organizace a nově i malé a střední podniky. Výše dotace max. 85 % způsobilých výdajů. Program je zaměřen na tyto cíle: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací – spolupráce a investice v základním výzkumu, aplikovaném výzkumu, podpora klastrů a sítí MSP Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů – rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových služeb Investice do dovedností a vzdělávání – podpora vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy – malé projekty people-to-people a přeshraniční spolupráce občanů a institucí Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner. Projekt bude muset naplnit minimálně tři z následujících kritérií: společná příprava projektu (nutno splnit vždy), společná realizace projektu (nutno splnit vždy), společný personál, společné financování. Dotační území na české straně: Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj. Vyhlášení výzvy se předpokládá na podzim 2015 a bude zacílena na všechny prioritní osy. Více informací získáte webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (zde) projektové manažerky Mgr. Barbory Jílkové na tel. č. 606 647 827.

VÍCE

22/6/2015


Zveřejněno znění prvních výzev z nového OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje první výzvy z nového Operačního programu životního prostředí 2014–2020. MŽP má pro žadatele o projekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu a ochrana přírody připraveno celkem 9 miliard korun. Žádosti budou přijímány od 14. srpna 2015. Pro oblast zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je alokováno 1,3 mld. Kč. Výzvy jsou zveřejněny pro následující specifické cíle: 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření Pro oblast zaměřenou na zlepšení ovzduší v lidských sídlech je vyčleněno celkem 2,5 mld. Kč. V této oblasti je podporován tento specifický cíl: 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek Třetí podporovanou oblastí je oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik. Pro ni je vyčleněno 2,36 mld. Kč a podpořeny jsou tyto specifické cíle: 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Poslední z podpořených oblastí je oblast ochrany a péče o přírodu a krajinu, pro kterou je určeno 2,889 mld. Kč. V rámci této oblasti jsou podpořeny všechny specifické cíle: 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 4.2 Posílit biodiverzitu 4.3 Podpořit přirozené funkce krajiny 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Výše podpory může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů, ve výjimečných případech i 100 %. Podpora je poskytována formou kombinace nevratné dotace a jiného finančního nástroje návratného charakteru. Nutnou podmínkou je spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. Podpora je určena široké škále žadatelů. Mezi oprávněné subjekty patří: obce a města, organizace státní správy a samosprávy, výzkumné a vědecké ústavy, fyzické osoby podnikající i neziskové organizace. V rámci každé podporované oblasti jsou však určitě rozdíly, podrobnější informace naleznete na této stránce (odkaz). Zdroj: MŽP Více informací se dozvíte na webových stránkách ministerstva (odkaz), kde je vše přehledně členěno dle jednotlivých oblastí podpory. V případě konzultace projektového záměru v oblasti životního prostředí se neváhejte obrátit na projektového manažera Ing. Zdeňka Ševčíka na tel. č. 601 380 214.

VÍCE

17/6/2015


V České republice bude zaveden tzv. kurzarbeit

Poslaneckou sněmovnou dnes prošla novela zákona umožňující zavést firmám tzv. kurzarbeit. Tento zákon umožňuje firmám, které nebudou mít v době krize dostatek zakázek, snížit svým zaměstnancům úvazek, přičemž jim musí zaplatit mzdu ve výši 50 % té stávající. Prostřednictvím Úřadů práce bude mzda doplácena do výše 70 %, stát tedy poskytne podporu v maximální výši 20 %. Tento systém vychází z německého modelu, kde se velmi osvědčil. Podpora by se firmám vyplácela nejdéle půl roku s možností jednoho prodloužení a podmínkou pro zaměstnavatele by byl závazek, že zaměstnance nepropustí. Více na http://byznys.ihned.cz/   Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte prosím projektovou manažerku Mgr. Barboru Jílkovou na tel. +420 606 647 827.

VÍCE

12/6/2015


Výzva Jihočeského kraje na podporu hospodářsky slabých oblastí

Jihočeský kraj vyhlásí v pondělí 15. 6. 2015 druhou výzvu k předkládání žádostí z dotačního programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje. Termín podání žádosti: 15. 6 – 30. 6. 2015 Oprávnění žadatelé: obce na území kraje zařazené mezi hospodářsky slabé oblasti (Vyšší Brod, Boletice, Volary, Horní Planá, Slavonice, Mirovice, Mladá Vožice, Kaplice, Nové Hrady, Nová Bystřice, Bechyně, Český Krumlov, Soběslav, Dačice, Mirotice, Protivín) právnické a fyzické osoby se sídlem v Jihočeském kraji Podporovaná opatření: podpora zachování/obnovy/rozvoje základních služeb občanské vybavenosti a využití chátrajících a opuštěných objektů – stavební úpravy objektů občanské vybavenosti (zdravotnictví, obchod, kultura, sport) vč. vybavení podpora rozvoje startovacího bydlení pro začínající mladé rodiny – stavební úpravy objektů za účelem vytvoření startovacích bytů vč. základního vybavení příprava projektové dokumentace pro provedení stavby Výše dotace: 80 % (rozsah dotace min. 50 tis. Kč – max. 1 mil. Kč), v režimu de minimis Objekty využité k realizaci projektu musí být minimálně z 50 % vlastněné obcí. Uznatelné výdaje: stavební úpravy pořízení základního vybavení startovacích bytů a vybavení občanské vybavenosti (zdravotnictví, obchod, služby, kultura, sport) pořízení projektové dokumentace provedení stavby Neuznatelné výdaje: provozní výdaje, úhrada nájmu, mzdové náklady, TDI, inženýrská činnost, řízení projektu. Povinné přílohy k žádosti v případě stavebních úprav: kopie dokladu o vlastnictví objektu (výpis z katastru nemovitostí) kopie vyhotovení projektu pro stavební povolení/příp. kopie návrhu obnovy objektu (tzn. technický popis a výkres) v případě ohlášení stavby kopie stavebního povolení fotodokumentace stávajícího objektu Doba udržitelnosti: 5 let. Více informací o podmínkách výzvy najdete v dokumentu zde – informace o programu.

VÍCE

12/6/2015


Nová výzva MMR - Cestování dostupné všem

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu k předkládání žádostí z podprogramu Cestování dostupné všem z Národního programu podpory cestovního ruchu 2015. Termín podání žádosti: do 30. 6. 2015 Žadatelé: obce (vyjma statutárních měst) podnikatelské subjekty s min. 2letou historií Podporovány budou tyto akce včetně propagace zrealizovaných výstupů: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél turistických tras, naučných stezek, cyklotras zpřístupnění atraktivit regionální a nadregionálního významu zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel Výše dotace: 50 % (marketing a propagace musí tvořit 5–10 % celkových uznatelných výdajů), v režimu de minimis rozsah dotace pro oblasti podpory 1) – 3) 250 tis. – 5 mil. Kč rozsah dotace pro oblast podpory 4) max. 10 mil. Kč Uznatelnými náklady není DPH, mzdové náklady, poradenství ani projektová dokumentace či stavební dozor. Akce musí být dokončena nejpozději v prosinci 2016. Povinné přílohy k žádosti: podnikatelský záměr prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, příp. souhlas vlastníka pro obec – souhlas zastupitelstva obce s realizací akce pro podnikatelský subjekt – živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů/výpis z rejstříku trestů právnických osob, daňová přiznání za roky 2013 a 2014 V případě schválení registrace akce bude potřeba doložit stavební povolení/ohlášení stavby a doklady o provedení výběrového řízení. Více informací o podmínkách výzvy najdete v dokumentu zde – text výzvy.

VÍCE

11/6/2015


Evropská komise schválila poslední z operačních programů

Počínaje včerejškem má Česká republika schválené všechny operační programy. K posledním se přidaly operační programy Praha – pól růstu řízený Magistrátem hlavního města Prahy a program Technická pomoc v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. OP Praha pól růstu si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost Prahy jako rozvojového pólu republiky a zajistit kvalitní život obyvatel. Podporovat bude: zaměstnanost, sociální začleňování a boj proti chudobě, dále udržitelnou mobilitu, vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, vzdělávání, vědu, výzkum a technologický rozvoj tak, aby Praha posílila svoji roli inovačního centra republiky. OP Technická pomoc doplňuje ostatní operační programy a má za cíl poskytovat technickou podporu a zajistit koordinovaný přístup při řízení operačních programů napříč celým spektrem či publicitu fondů EU na národní úrovni. Premiér Bohuslav Sobotka 11. 6. 2015 podepsal dokument, který formálně ukončuje schvalovací proces operačních programů EU pro Českou republiku pro období 2014–2020. Z evropských fondů je k dispozici pro české žadatele více než 640 miliard korun a tímto krokem může oficiálně začít jejich čerpání.

VÍCE

5/6/2015


Evropská komise schválila operační program Rybářství

Evropská komise dne 2. 6. 2015 schválila další z operačních programů, a to operační program Rybářství pro období 2014–2020, který bude v gesci Ministerstva zemědělství. Podpora tomuto programu je poskytována z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky. Finanční alokace je více než 850 mil. Kč. Cílem programu je zajistit udržitelnou a prosperující akvakulturu založenou na inovacích, získávání nových znalostí a účinnější využívání domácích zdrojů. Podpořen bude jak chov ryb, tak jejich následné zpracování. Část podpory budou moci využít i začínající rybáři pro start svého podnikání. Program se zaměřuje na: investice do zachování udržitelné produkce tržních ryb, zavádění moderních intenzivních chovných systémů, investice do recirkulačních zařízení tak, aby došlo ke zvýšení produkce a podílu zpracovaných ryb, propagaci akvakultury a konzumaci ryb, transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace), formy hospodaření přispívající k zachování a zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti. První projekty bude možné předkládat v říjnu 2015.   Zdroj: eagri.cz  V případě zájmu o zpracování projektu v oblasti akvakultury se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

VÍCE

5/6/2015


Evropská komise schválila Integrovaný regionální operační program

Evropská komise dne 4. 6. 2015 schválila další z operačních programů. Integrovaný regionální operační program (IROP) pro období 2014–2020 je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a navazuje na regionální operační programy z předchozích let, přinese do České republiky v příštích letech investice přes 127 mld. Kč. Oproti minulému období tak došlo ke snížení počtu programů a ke vzniku jednoho centrálního, což povede, jak uvedlo ministerstvo, ke snížení administrativní náročnosti pro žadatele. Mezi hlavní cíle programu patří podpora regionální konkurenceschopnosti, podpora oslabených regionů tak, aby docházelo k vyváženému rozvoj území České republiky a zlepšení kvality života obyvatel. IROP se zaměří především na: zlepšení dopravní infrastruktury včetně vybudování nových cyklostezek, sociální problematiku (mimo jiné podpora sociálních podniků), modernizaci zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v oblasti bydlení, výstavbu sociálních bytů, územní dokumentaci obcí, a další témata dle jednotlivých výzev. První výzvy z tohoto programu budou vyhlášeny pravděpodobně již v červenci 2015 a další budou postupně vyhlašovány v druhé polovině roku.   V případě zájmu o zpracování projektu v dotčených oblastech programu IROP se na nás neváhejte obrátit již nyní (kontakt naleznete zde).

VÍCE

29/5/2015


Zveřejněny první výzvy k předkládání žádostí z OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu během dnešního dne konečně zveřejnilo znění prvních výzev k předkládání projektů! U většiny výzev bude podání žádostí o podporu probíhat ve dvou fázích – nejprve podáním tzv. předběžné žádosti a následně po jejím posouzení bude žadatel vyzván k podání plné žádosti. Současně s uveřejněnými termíny příjmu žádostí do jednotlivých programů byly zveřejněny informace o způsobilých výdajích a výběrová kritéria. Pro většinu nyní zveřejněných výzev platí, že příjem předběžných žádostí bude probíhat v termínu červen–srpen 2015 a příjem plných od září. Výzvy budou dvojího druhu – kontinuální a kolové, u kontinuálních (průběžných) výzev bude hodnocení došlých žádostí o podporu probíhat na základě data podání plné žádosti.   Název výzvy Příjem registračních žádostí Příjem plných žádostí Druh výzvy Plánovaná alokace Více informací o výzvě Technologie pro mikropodniky 1. 6. – 31. 10. 2015 kontinuální 250 mil. Kč zde Nemovitosti 1. 6. – 31. 8. 2015 září 2015 – leden 2016 kontinuální 1,5 mld. Kč zde Školicí střediska 2. 6. – 31. 8. 2015 září – listopad 2015 kolová 500 mil. Kč zde Marketing – IVV 2. 6. – 30. 11. 2015 kontinuální 300 mil. Kč zde Úspory energie 1. 6. – 31. 8. 2015 září 2015 – leden 2016 kontinuální 5 mld. Kč zde ICT a sdílené služby 2. 6. – 31. 8. 2015 září – listopad 2015 kolová 1,5 mld. Kč zde Potenciál 1. 6. – 31. 8. 2015 září – listopad 2015 kontinuální 1,5 mld. Kč zde INOVACE – Inovační projekt 2. 6. – 30. 11. 2015  září 2015 – leden 2016 kontinuální 4 mld. Kč zde Partnerství znalostního transferu 2. 6. – 31. 8. 2015 září – listopad 2015 kolová 300 mil. Kč zde Spolupráce – klastry 2. 6. – 31. 8. 2015 září – listopad 2015 kolová 500 mil. Kč zde Aplikace 26. 6. – 30. 9. 2015 1. 10. – 30. 11. 2015 kolová 2 mld. Kč zde Žádosti o poskytnutí podpory bude žadatel podávat prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+.   Detailnější informace naleznete na stránkách MPO. Pokud uvažujete o zpracování projektu z programů OP PIK, neváhejte nás kontaktovat.

VÍCE

26/5/2015


Evropská komise schválila Program rozvoje venkova

Evropská komise dne 26. 5. 2015 oficiálně schválila další, v pořadí již šestý program pro období 2014–2020, a to Program rozvoje venkova (PRV) řízený Ministerstvem zemědělství. Program rozvoje venkova se zaměří především na: investice pro konkurenceschopnost (podpora inovativních zemědělských technologií) inovace zemědělských a potravinářských podniků, zpracování zemědělských produktů inovace v lesnictví zlepšení ekosystémů produkci obnovitelných zdrojů energie podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech vytvoření nových pracovních míst na venkově Celkem bylo na tento program vyčleněno 2,3 mld. eur z unijních zdrojů. První výzvy jsou připravovány a budou vyhlášeny letos v září 2015.   Zdroj: Ministerstvo zemědělství  V případě zájmu o zpracování projektu v oblasti zemědělství a rozvoje venkovských oblastí se na nás neváhejte obrátit již nyní (kontakt naleznete zde).

VÍCE

22/5/2015


Nová výzva MMR na obnovu drobných sakrálních staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu v rámci Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova zaměřenou na Podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obci (dotační titul č. 4). Z programu bude možné podpořit tyto stavby: kaple, kaplička socha boží muka kříž, smírčí kříž úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb Stavba nesmí být prohlášena kulturní památkou a musí být v plném rozsahu v majetku obce  (bez omezení vlastnického práva), nikoli církve Žadatelé: obce do 3 000 obyvatel vč. (k datu 31. 12. 2014), případně svazek obcí (pokud památka zasahuje do katastrálního území více obcí) musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument Výše dotace: 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Minimální dotace 50 tis. Kč, maximální 300 tis. Kč na jednu akci.   Termín podání žádosti: do 25. 6. 2015   Zdroj: MMR Více informací o výzvě se dočtete na stránkách ministerstva (zde). V případě zájmu o záchranu drobné sakrální památky ve Vaší obci nebo v případě potřeby vytvoření strategického rozvojového plánu se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

VÍCE

22/5/2015


MMR vyhlásilo výzvu pro výstavbu komunitních domů pro seniory

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Tento titul je v historii ministerstva vyhlášen poprvé. Podpořena bude investiční výstavba bezbariérového bytového domu, v němž se bude nacházet 10–25 bytů o maximální výměře 45 metrů čtverečních a sdílené prostory pro společné aktivity o minimální výměře 40 metrů čtverečních. Na jeden byt bude poskytnuta podpora v maximální výši 650 tisíc Kč. Podpora není zacílena pouze na osoby starší 65 let či jen osoby zdravotně a tělesně postižené, ale je určena pro seniory od 60 let, u kterých se předpokládá stále aktivní pracovní produktivita, avšak jejich čistý měsíční příjem nepřekročí průměrnou hrubou měsíční mzdu v České republice. Cílem podpory je prodloužení soběstačnosti seniorů. Termín pro předkládání žádostí: do 30. 6. 2015 Žadatelé podnikající fyzické a právnické osoby obce   Zdroj: MMR Více informací o výzvě se dočtete na stránkách ministerstva (zde). V případě zájmu o konzultaci či zpracování projektu komunitního domu pro seniory se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

VÍCE

14/5/2015


Evropská komise schválila operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropská komise schválila dne 13.5.2015 další, v pořadí již pátý operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014–2020. Program bude řídit MŠMT. Do programu bude alokováno celkem 2,78 mld. eur. Investice budou určeny zejména na rozvoj výzkumu, kvalitního vzdělávání na všech stupních a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Jedná se o první operační program, který je financovaný ze dvou zdrojů: Evropského sociálního fondu (ESF) – podpora neinvestičních akcí Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – podpora investičních akcí a infrastrukturních projektů K programu je dostupný harmonogram výzev (zde), vyhlášení prvních výzev se předpokládá v červnu.   V případě zájmu o zpracování projektu v oblasti výzkumu, vývoje či vzdělávání se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).  

VÍCE

12/5/2015


Evropská komise schválila operační program Doprava

Evropská komise dne 11.5.2015 schválila další, v pořadí již čtvrtý operační program Doprava pro období 2014–2020, který je zaměřen na zkvalitnění dopravní sítě v České republice. Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj a je na něj vyhrazeno přibližně 4,7 mld. eur. Operační program umožňuje zkvalitnění dopravní infrastruktury – jak silniční, tak i železniční sítě. Dalším cílem je též snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí, a důraz je kladen i na podporu udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti.   Více informací o programu získáte na stránkách Ministerstva dopravy (www.opd.cz). V případě zájmu o zpracování projektu se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

VÍCE

12/5/2015


Evropská komise schválila operační program Zaměstnanost

Evropská komise schválila další, v pořadí již třetí operační program, a to OP Zaměstnanost pro nové programové období 2014–2020. Program navazuje na končící OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007–2013 a bylo na něj vyčleněno více než 2 mld. eur. Operační program Zaměstnanost je zaměřen na podporu: rovných příležitostí žen a mužů adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů dalšího vzdělávání sociálního začleňování a boje s chudobou zdravotních služeb modernizaci veřejné správy a služeb podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy Dotace z tohoto programu půjdou mimo jiné na podporu zaměstnanosti ohrožených skupin obyvatelstva a dlouhodobě nezaměstnaných (rekvalifikační kurzy a další aktivity). Oproti předchozímu období je kladen větší důraz na integrovaná řešení. MPSV uveřejnilo harmonogram výzev (dostupný zde).   Více informací o programu získáte na stránkách MPSV (www.esfcr.cz). V případě zájmu o zpracování projektu se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

VÍCE

11/5/2015


Evropská komise schválila operační program Životní prostředí

Evropská komise schválila dne 30.4.2015 další, v pořadí již druhý operační program, a to OP Životní prostředí pro nové programové období 2014–2020. Program navazuje na končící OP ŽP 2007–2013 a pro žadatele je k dispozici téměř 72 miliard Kč. Ministerstvo životního prostředí již vyhlásilo avíza jednotlivých výzev na individuální ekologické projekty. Příjem prvních žádostí je plánován na srpen tohoto roku, předběžný harmonogram dostupný zde. Finanční podporu lze získat na: zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika ochrana a péče o přírodu a krajinu energetické úspory V první vlně bude možné podávat projekty na témata: budování čistíren a kanalizací, protipovodňová ochrana, ochrana biodiverzity, odpadové hospodářství a ochrana ovzduší.   Více informací o programu získáte na stránkách Ministerstva životního prostředí (MŽP). V případě zájmu o zpracování projektu se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

VÍCE

6/5/2015


Dnes doporučujeme firmu NexGen IT

Jsme spokojení s kvalitou služeb a profesionálním, přesto však osobním přístupem českobudějovické firmy NexGen IT s.r.o (www.nexgen.cz), která nám pomohla vytvořit tyto webové stránky a dělala nám průvodce také při tvorbě firemní grafiky.

VÍCE

5/5/2015


Výzva pro cestovní ruch z komunitárního programu COSME

V rámci komunitárního programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) byla vyhlášena výzva na posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti odvětví evropského cestovního ruchu. Tato výzva je rozdělena do tří samostatných témat: zvýšení cestovního ruchu mimo hlavní sezóny pro seniory a vybrané cílové skupiny mládeže – v rámci tohoto cíle budou podpořeny projekty, které zaměří svou pozornost na zvýšení cestovního ruchu mimo hlavní sezóny, cílové skupiny projektů budou senioři (55+) a mládež (19 – 29) diverzifikace nabídky evropského cestovního ruchu a produktů – podpora nadnárodních tematických produktů v turismu – v rámci tohoto tematického cíle bude podpořeno kofinancování projektových partnerství zaměřující svou pozornost na diverzifikaci nabídky evropského turismu podporujícího nadnárodních turistických produktů v oblastech: sport a/nebo wellness kulturní nebo industriální dědictví zvýšení turistické dostupnosti – zlepšení zařízení a služeb pro turisty se speciálními potřebami – v rámci tohoto cíle bude program podporovat projektové aktivity zacílené na podporu tzv. „Turismu pro všechny“, konkrétně poskytováním dostupných turistických služeb pro turisty se zvláštními potřebami Způsobilými žadateli[1] je jakýkoli veřejný orgán, či soukromá společnost aktivní v oblastech cestovního ruchu, regionálního rozvoje nebo jiné oblasti, která úzce souvisí s předmětem návrhu. Žadatelé musí být z členských států Evropské unie, či ze států účastnících se programu COSME. Partnerství v projektech – způsobilé budou ty projekty, které budou mít v případě témat 1) a 2) minimálně 5 partnerů z alespoň 4 způsobilých zemí, v případě téma 3) musí být alespoň zúčastněné dva zahraniční partneři. Míra financování 85 %: Téma 1: celkem 1 700 000 € / 250 000 na projekt Téma 2: 1 700 000 € / 250 000 € na projekt Téma3: 900 000 €/ 125 000 € na projekt Předpokládá se podpora 8 projektů v každém tématu.   Uzávěrka podání projektových žádostí: pro elektronické podání – 23. června 2015 v 17.00 bruselského času.   Více informací je k dispozici u projektové manažerky Mgr. Barbory Jílkové na tel. čísle 606 647 827, či jilkova@novisolutions.com. [1] Žadatelé předložených projektů ve všech třech oblastech mohou být partnery ve více než jednom projektu. V případě, že budou koordinátory projektu, nesmí působit ve více projektech ani jako koordinátor, ani jako partner.

VÍCE

4/5/2015


SFDI nabízí možnosti pro obce

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pro rok 2015/2016 podpoří výstavbu a údržbu cyklistických stezek a akce směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V obou programech je možné získat příspěvky do výše 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu. V rámci programu „Cyklistické stezky“ bude podpořena výstavba nových stezek a akce k zajištění jejich provozně a technicky vyhovujícího stavu. Do projektu se mohou zapojit obce jako vlastníci cyklistické stezky, případně organizační složky a příspěvkové organizace zřízené obcemi či  svazky obcí. Termín pro podávání žádostí: do 1. 6. 2015 SFDI vyhlásil II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na „Bezpečnost“ – žádosti o poskytnutí příspěvků zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Příjemci příspěvku mohou být obce, kraje a jejich organizační složky (městský obvod, městská část) či zřízené příspěvkové organizace. Termín pro podávání žádostí: do 19. 6. 2015 Příspěvek lze použít na investiční i neinvestiční výdaje, věcná orientace akcí: A. akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (maximální výše příspěvku 10 mil. Kč) B. akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy C. akce zaměřené na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou výstavby a úpravy přechodů. Jeden žadatel může podat současně žádosti pro oblasti A, B i C, avšak limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí v rámci všech programů činí max. 20 mil. Kč.   Více informací získáte u projektového manažera Ing. Zdeňka Ševčíka na tel. čísle +420 601 380 214 nebo e-mailu sevcik@novisolutions.com.

VÍCE

30/4/2015


Evropská komise schválila první operační program OP PIK

Evropská komise České republice již schválila první operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014–2020! V rámci vlny prvních výzev uveřejněných v červnu bude podpořeno celé území ČR, ve výzvách následujících se již předpokládá podpora pouze hospodářsky problémových regionů a území s vysokou mírou nezaměstnanosti. Podívejte se na vybrané reference již zrealizovaných projektů, na které jsme pomohli získat finanční prostředky z předcházejícího programu OPPI. Jsme připraveni pomoci Vám s Vašimi nápady.   Více informací o programu získáte na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (OPPIK) nebo u projektové manažerky Ing. Veroniky Hásové na tel. čísle +420 720 599 656 nebo e-mailu hasova@novisolutions.com.

VÍCE

28/4/2015


Slavnostní otevření fary v Plané nad Lužnicí

Během posledních dvou let jsme se podíleli na realizaci projektu Revitalizace fary v Plané nad Lužnicí, na nějž se nám povedlo získat dotaci z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad. Projekt se úspěšně blíží do finále, proto jsme nemohli chybět na slavnostním otevření zrekonstruované fary, které proběhlo v pátek 24. dubna 2015. Slavnostní akci zahájil svým proslovem starosta města za doprovodu plánského pěveckého sboru Harmonie. V rámci oslav byla zahájena vernisáž výstav „Jižní Čechy jak je fotografovali Šechtlovi“ a „Obrazy a grafiky akademické malířky a fotografky Marie Šechtlové“. Pokud zavítáte do Plané nad Lužnicí, dejte na naše doporučení a potěšte se zdejším uměním!

VÍCE

27/4/2015


Připravovaná výzva z OP PIK - Program Nemovitosti

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků bude v průběhu června vyhlášena první výzva z programu Nemovitosti. Podpořeny budou projekty na území ČR, mimo hlavní město Prahu, zaměřené na revitalizaci podnikatelských zón (brownfieldů – zapsaných v databázi), včetně úpravy pozemků a inženýrských sítí, a také na rekonstrukci technicky nevyhovujících objektů na podnikatelské objekty – nad 500 metrů čtverečních plochy. V případě ekonomické výhodnosti bude podporováno i odstranění nevyhovující stavby a výstavba nové. Podpora se nebude týkat developerských projektů ani výstavby na „zelené louce“. Malé a střední podniky mohou získat dotaci ve výši 1 mil. až 200 mil. Kč, přičemž malé podniky maximálně 35 % a střední 45 % z celkových způsobilých výdajů. Příjemci podpory: MSP Podporované aktivity: revitalizace podnikatelských zón, brownfieldů a rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů Výše a intenzita podpory: 1 mil. – 200 mil. Kč, malé podniky 35 % a velké podniky 45 % způsobilých výdajů   Více informací získáte u projektové manažerky Ing. Veroniky Hásové na tel. čísle +420 720 599 656 nebo e-mailu hasova@novisolutions.com.

VÍCE

27/4/2015


Připravovaná výzva z OP PIK - Program Technologie

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků bude v průběhu června vyhlášena první výzva Technologie pro mikropodniky. Nové a začínající podniky (do 10 zaměstnanců a výše ročního obratu 2 mil. €) s podnikatelskou historií do 3 let či fyzické osoby podnikající ve zpracovatelském průmyslu v jakémkoli regionu mimo hlavní město Prahu mají jedinečnou šanci získat 45 % podporu, dotaci ve výši 100 až 225 tisíc Kč, na pořízení nového dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, tedy nových strojů a technologického zařízení a vybavení, včetně softwaru, licencí a patentů. Příjemci podpory: nové a začínající mikropodniky, včetně fyzických osob Podporované aktivity: pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení Výše a intenzita podpory: 100 tisíc – 225 tisíc Kč, 45 % způsobilých výdajů   Více informací získáte u projektové manažerky Ing. Veroniky Hásové na tel. čísle +420 720 599 656 nebo e-mailu hasova@novisolutions.com.

VÍCE

23/4/2015


Připravovaná výzva z OP PIK - Program Školicí střediska

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků bude v průběhu června vyhlášena první výzva z programu Školicí střediska. Podpořeny budou projekty na území ČR, mimo hlavní město Prahu, zaměřené na výstavbu či rekonstrukci nových nebo stávajících školicích center, pořízení vybavení včetně pomůcek a vzdělávacích programů, v rámci křížového financování bude možné uplatnit podporu i na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dotaci v režimu de minimis je možné získat od 500 tisíc Kč až do výše limitu pro podporu de minimis, tedy 200 000 € za 3 roky. Příjemci podpory: MSP Podporované aktivity: výstavba školicího střediska, rekonstrukce nových nebo stávajících školicích center, pořízení vybavení prostor včetně pomůcek a vzdělávacích programů (HW i SW), vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů Výše a intenzita podpory: 500 tisíc – limit de minimis 200 000 €, 50 % způsobilých výdajů   Více informací získáte u projektové manažerky Ing. Veroniky Hásové na tel. čísle +420 720 599 656 nebo e-mailu hasova@novisolutions.com.

VÍCE

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace