Novi Solutions

Archiv aktualit

8/12/2021


Adaptace měst a obcí na změnu klimatu

Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Pro kraje, obce, státní a neziskové organizace a další žadatele je v ní vyhrazena téměř miliarda korun. Výzva je cílena primárně na žádosti, které nemohly být uspokojeny ze 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 kvůli vyčerpané alokaci, ale je zároveň otevřena všem žadatelům s novými projekty. Z dotace mohou obce a kraje řešit povrchová opatření jako průlehy či vsakovací nádrže, jež jsou doplněny zelení a díky nimž zůstává srážková voda na místě, dále různé druhy podzemních i povrchových nádrží, díky kterým se voda dále používá třeba na zalévání nebo které plní ekosystémovou funkci. Podporu získají i dešťové zahrady, výměna nepropustných povrchů za propustné či výstavba nebo přestavba střech, které budou následně akumulovat dešťovou vodu.   Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích  

VÍCE

3/12/2021


Podívejte se na záznam webináře o dotacích z programu Nová zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám se od října dočkal řady novinek. Všechny podstatné změny aktuálně představují odborníci SFŽP ČR na online webových seminářích. Pro velký zájem nabízíme záznam semináře o dotacích pro majitele rodinných domů, k dispozici ke stažení je také úvodní prezentace.

VÍCE

10/11/2021


Výstavba nových veřejných budov

V novém období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP) máme, jako stát, k dispozici zhruba 61 miliard korun z EF na zkvalitňování životního prostředí. Vzhledem k tomu, že většinový podíl našich klientů je veřejná správa je pro nás mimo jiné jasnou prioritou dotační oblast, která podporuje snižování energetické náročnosti veřejných budov. S tímto typem projektů máme zkušenosti již z předchozích období – viz naše reference. Kromě zateplení fasád, výměnu oken, využívání odpadního tepla a mnoho dalších aktivit, které vedou ke snížení spotřeby energií bude opět zaměřen na vylepšení vnitřního prostředí, například na osvětlení, akustiku, využívání dešťové vody a další. Ovšem pro mnohé z žadatelů si myslím je velmi zajímavé Opatření 1.1.3 výstavba nových veřejných budov ve vysokém energetickém standardu, v pasivním energetickém standardu,a tzv. plusových (nulových) budov. Bohužel nevíme přesně kdy budou vyhlášeny nové výzvy, protože ještě stále trvá vyjednávání s EU – vláda předložila program v říjnu 2021. Nicméně to nebrání v tom, abychom projekty společně s Vámi připravili tak, aby již nepotřebovaly výrazné korekce při podání žádosti. J epravdou, že máme všichni slíbenou nižší administrativní náročnost – zejména co se týče příloh, ale po zkušenostech, které máme, bychom raději nic nenechávali náhodě.

VÍCE

16/8/2021


Chytrá cesta k FINANČNÍM zdrojům pro veřejný sektor

Finanční nástroje, to jsou zejména zvýhodněné úvěry nebo záruky pro kraje, města a obce. Představují chytrou cestu, jak díky investici rozjet rozvoj regionů. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE A ZDE

VÍCE

9/8/2021


Chytrá cesta k FINANČNÍM zdrojům pro živnostníky a podnikatele

Fondy EU neposkytují pouze dotace. Nabízejí také finanční nástroje coby moderní a efektivní způsob, jak získat podporu z evropského rozpočtu. Finanční nástroje mají nejčastěji podobu úvěrů, záruk a kapitálových vstupů, které podporují ekonomicky životaschopné projekty. Finanční nástroje, to jsou zvýhodněné úvěry, záruky nebo kapitálové vstupy. Představují chytrou cestu, jak živnostníkům a podnikatelům pomoci rozjet jejich podnikatelské aktivity. Finanční nástroje umožňují podnikatelům získat výhodné finanční zdroje a spolupracujícím finančním institucím snižují úvěrové riziko. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE A ZDE  

VÍCE

3/8/2021


Rekonstrukce Brownfieldu v Bělé nad Radbuzou

Letos byl dokončený projekt rekonstrukce a regenerace Brownfieldu. Naše společnost psala studii proveditelnosti a zpracovala žádost o dotaci do Národního programu MMR. Vzniklo nové komunitní, společensko – kulturní centrum na místě, kde byly jen trosky bývalého hospodářského areálu. Více informací zde

VÍCE

2/8/2021


NOVÝ Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (2021-2027)

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko 2021-2027 bude zaměřen na rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit, podporu přizpůsobení se změnám klimatu a prevenci s nimi spojených rizik, posílení ochrany a zachování přírody a biodiverzity, rozšiřování společné nabídky vzdělávání, posílení úlohy kultury, přírodního dědictví a udržitelného cestovního ruchu, podporu přeshraniční spolupráce institucí a tradiční projekty setkávání lidí přes hranici (tzv. people-to-people projekty). VÍCE INFORMACÍ ZDE A ZDE

VÍCE

29/7/2021


Programy podpory umožňují šetřit vodu i energii

Zdroj informací: Ministerstvo životního prostředí Letoškem startuje nové období programů pro podporu úsporných renovací a staveb, které umožňují financovat i projekty zahrnující šetrné hospodaření s vodou. Pro roky 2021–2025 Státní fond životního prostředí ČR odhaduje, že bude v oblasti hospodaření se srážkovou vodou a zelených střech přijato 9 000 žádostí za 500 milionů korun), a to v rámci Operačního programu Životní prostředí se zaměřením na veřejné budovy, jako jsou školy, školky, nemocnice nebo úřady (z OPŽP 2014–2020 byla schválena podpora pro 126 projektů zaměřených na hospodaření se srážkovou vodou ve výši 479 milionů korun) či Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, určeného pro komerční a podnikatelské budovy. Finance lze navíc čerpat také ze zcela nových zdrojů – Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy. Celkem bude k dispozici, dle odborných odhadů, z programů na úspory energie a vody v budovách do roku 2030 cca 125 miliard korun. Ondřejka Harvalíková, projektová manažerka a jednatelka společnosti  

VÍCE

27/7/2021


Stavebníci zajistí dešťovku a komerční a veřejné budovy se zelenými střechami ušetří přes 20 tisíc korun ročně

Letoškem startuje nové období programů pro podporu úsporných renovací a staveb, které umožňují financovat i projekty zahrnující šetrné hospodaření s vodou. Zdroj informací v tomto článku: Ministerstvo životního prostředí Stavebníci musí nově zajistit vsakování, odpar či akumulaci dešťové vody MŽP do již účinného vodního zákona a návrhu nového stavebního zákona začlenilo pravidla pro nakládání se srážkovou vodou. Stavebníci budou muset dodržet hierarchii hospodaření s dešťovou vodou u novostaveb, případně u větších renovací stávajících budov. Nejdříve je třeba zajistit vsakování na povrchu, odpar či akumulaci a využití jako užitkové vody v budově. Teprve pokud se prokáže, že něco takového není možné, může být povolen regulovaný odtok dešťové vody z pozemku. MŽP již připravilo metodický pokyn pro stavební úřady Komerční a veřejné budovy se zelenými střechami ušetří přes 20 tisíc korun ročně Připravuje se také změna vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která zvýhodní budovy se zelenými střechami. Nově malé až střední veřejné a komerční budovy ušetří přes 20 tisíc Kč ročně za srážkovné, pokud mají zelenou střechu, která z velké části zamezuje odtoku vody do kanalizace. Stát tak zvýhodní jejich šetrný přístup k hospodaření s vodou. Dosud totiž neexistovala jasná pravidla a případné slevy na srážkovném závisely na dohodě vlastníka budovy s provozovatelem kanalizace. Ondřejka Harvalíková, projektová manažerka a jednatelka společnosti

VÍCE

26/7/2021


MICE cestovní ruch

MICE je zkratka anglických slov: MEETINGS – schůzky, setkávání, semináře, kolokvia INCENTIVES – motivační cestovní ruch, teambuildingové akce, zájezdy   zaměstnanců placených organizací CONFERENCES – kongresy a konference EVENTS/EXHIBITIONS – výstavy a akce s oborovou specializací Význam MICE pro ekonomiku Studie Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) „Vize cestovního ruchu pro rok 2020“ hovoří o tom, že průmysl cestovního ruchu celosvětově nadále poroste, a to jak z hlediska počtu příjezdů, tak z hlediska příjmů. Mezi růstové segmenty cestovního ruchu bude mimo jiné patřit obchodní klientela, která bude vyžadovat vysoce kvalitní nabídku specifických produktů, jako jsou skupinové (podnikové) package pro různé události, kongresový cestovní ruch, incentivní cestovní ruch, obchodní prezentace a kombinace služebních cest a rekreace. Tato klientela je zároveň charakteristická tím, že je ochotna utrácet v cílové destinaci poměrně vysoké finanční částky, ovšem vyžaduje poskytování kvalitních služeb (zejména v případě kongresového cestovního ruchu). Trh kongresového a incentivního cestovního ruchu má v současnosti velmi vysoký růstový potenciál. Kongresový a incentivní cestovní ruch je pro hostitelská místa z hlediska příjmů jednou z nejefektivnějších forem cestovního ruchu. Jeho hlavní výhodou je, že účastníkovi většinou hradí účast na kongresu či konferenci jeho vysílající firma nebo pořadatel kongresu a navíc k tomu má účastník k dispozici i své finanční prostředky, které utratí jako turista. Stejně jako další odvětví cestovního ruchu, i pořádání MICE akcí má podstatný význam pro ekonomiku země. Zisky z těchto akcí mají nezanedbatelný podíl na HDP a devizových příjmech státu, dochází k tvorbě nových pracovních míst a tím pádem ke zvyšování zaměstnanosti v regionu či vytváření podnikatelských příležitostí. Tím, že se kongresové akce často konají mimo turistickou sezónu, dochází k potlačování sezónnosti a rovnoměrnějšímu vytížení ubytovacích kapacit. Stejný, možná někdy ještě výraznější význam, má pořádání MICE akcí pro dané hostitelské město či region. 30 Kongresoví turisté zvyšují příjmy hoteliérů, restauratérů, obchodníků, dopravců a dalších poskytovatelů služeb, čímž dochází k přílivu nemalých finančních prostředků do státního rozpočtu, především odváděním daně z přidané hodnoty. Nelze opomenout ani roli multiplikačního efektu, který s sebou tyto MICE akce přináší. Pořádání MICE akcí má vliv i na rozvoj dalších odvětví – dopravy, stavebnictví, bankovnictví, obchodu, kultury i sportu. V regionu díky kongresům dochází ke zlepšování infrastruktury a zvyšování úrovně poskytovaných služeb. Příliv dotací z Evropských strukturálních fondů podporuje zlepšení úrovně vzdělanosti pracovníkův cestovním ruchu. Díky pořádání významných kongresů také dochází k zlepšení systému propagace České republiky v zahraničí, k podpoře příjezdového cestovního ruchu a investičních aktivit a tím tedy ke zvýšení příjmů veřejných rozpočtů jak na regionální, tak na celostátní úrovni. Bc. Jana Mandíková , Back Office, překlady a rešerše

VÍCE

26/7/2021


NOVÝ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE S RAKOUSKEM

Interreg V-A Rakousko –  Česká republika (2021-2027) Nový program bude navazovat na program Interreg V-A Rakousko – Česká republika pro období 2014-2020 a bude tak pokračovat v podpoře regionálních a místních projektů připravovaných ve spolupráci partnerů z obou stran hranice s pozitivním dopadem na společné území. Hlavním cílem bude prostřednictvím realizace projektů v tematických oblastech: věda a výzkum, ochrana klimatu a životního prostředí, vzdělávání, kultura a cestovní ruch, přeshraniční správa opět podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE

VÍCE

19/7/2021


NOVÝ PROGRAM Zaměstnanost+

Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce Modernizace institucí na trhu práce Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života Fungující systém dalšího profesního vzdělávání Podpora a využití pracovní mobility Sociální začleňování Sociální bydlení Klientsky orientované sociální služby Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE A ZDE

VÍCE

12/7/2021


NOVÝ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

Operační program Spravedlivá transformace bude v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE A ZDE.

VÍCE

5/7/2021


NOVÝ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podpora projektů v oblasti životního prostředí bude prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí pokračovat i v období 2021–2027. Předpokládá se, že velká část aktuálně podporovaných aktivit bude podporována i do budoucna. Nový program přinese i novinky – snadnější realizaci komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu environmentálního vzdělávání, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod. Program bude opět zaměřený zejména na veřejný sektor. Nicméně např. v oblasti oběhového hospodářství nebo ochrany ovzduší se očekává i výrazné zapojení soukromého sektoru. VÍCE INFORMACÍ ZDE A ZDE  

VÍCE

28/6/2021


NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních – počínaje předškolním vzděláváním a konče oblastí výzkumu a vývoje. PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE ZDE.

VÍCE

21/6/2021


NOVÝ PROGRAM Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 -2027

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky. PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE ZDE.

VÍCE

14/6/2021


NOVÝ Integrovaný regionální operační program (2021-2027)

Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE ZDE.

VÍCE

7/6/2021


NOVÝ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 2021 -2027

PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE ZDE. Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva Priorita 4 – Technická pomoc

VÍCE

31/5/2021


Zjišťování skutečného majitele se od června řídí novými pravidly

S ohledem na novou legislativu dochází od června k podstatným změnám v oblasti definování a zjišťování skutečného majitele a fungování evidence skutečných majitelů. Zadavatel bude povinen se níže uvedenými pravidly řídit bez ohledu na to, kdy byla veřejná zakázka zahájena, pokud skutečného majitele bude zjišťovat po výše uvedeném datu.

VÍCE

24/5/2021


PODCAST NA TÉMA: OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ

Operační program Rybářství je sice nejmenší program z rodiny politiky soudržnosti, nicméně z hlediska české tradice v rybníkářství podstatný.

VÍCE

17/5/2021


PODCAST NA TÉMA: Operační program Zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, sociální začleňování a boj s chudobou nebo modernizace veřejné správy.

VÍCE

10/5/2021


PODCAST NA TÉMA: Operační program Doprava

Jaké projekty bude podporovat Operační program Doprava? Bude peněz na výstavbu dopravní infrastruktury dostatek?

VÍCE

3/5/2021


PODCAST NA TÉMA: Operační program Životní prostředí

Komu budou v následujících sedmi letech prostředky z fondů EU určeny, a co všechno bude z Operačního programu Životní prostředí podporováno.

VÍCE

26/4/2021


PODCAST NA TÉMA: Integrovaný regionální operační program

Nejvíce prostředků naleznou starostové a zastupitelé měst v Integrovaném regionálním operačním programu, zkráceně IROPu. V čem bude nový IROP navazovat na ten minulý a co jiného chystá?

VÍCE

19/4/2021


PODCAST NA TÉMA: Finanční nástroje z EIB

V čem se finanční nástroje liší od dotací, jaký je jejich potenciál nebo pro jaké žadatele jsou nejvhodnější. www.financninastroje.cz.

VÍCE

13/4/2021


Dotace na vytvoření Akčního plánu pro zlepšování kvality ovzduší

Ministerstvo životního prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR rozdělí na ochranu a zlepšování kvality ovzduší 100 milionů korun. Cílem je podpořit kraje a obce s rozšířenou působností ve vytvoření Akčního plánu a zřízení místa pro jednoho nového pracovníka za účelem realizace opatření dle aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší. Podrobné informace naleznete zde

VÍCE

12/4/2021


PODCAST NA TÉMA: OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) navazuje na program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Proč došlo ke změně názvu a v čem bude nový program navazovat? Jaké projekty a jaká témata program podpoří?

VÍCE

7/4/2021


Pracujeme na novém integrovaném projektu

Dnes mám jedinečnou příležitost vás seznámit na konkrétním příkladu s rozsahem našich aktivit a začít tak seriál s názvem: „Jak se dělá integrovaný projekt od A až do Z“. Právě jsem se vrátila z Plané nad Lužnicí, kde vzniká nový, obecní integrovaný projekt. Co to znamená? Město má v majetku několik budov, které nejsou už tak úplně OK. Na druhé straně jsou zde občané, kteří mají své potřeby. Což tedy využít ty budovy, které máme a vybudovat například nové obecní byty. Celý dům rekonstruovat? Zmodernizovat a udělat jej tak, aby byly ekologicky efektivnější? Kde na to vezmeme? Bez dotací to nepůjde. No a když už se budeme zabývat občanskou vybaveností, co koupit ten starý mlýn, který stojí hned vedle a přebudovat ho tak, aby byl užitečný pro občany města? Udělejme tam bazén – stačí 25 m a tři dráhy, také bychom potřebovali moderní prostory pro cvičení, a kdyby se tam vešel multifunkční kulturní sál pro cca 100 osob, tak by to bylo super. No jo, ale kolik to bude stát? A vůbec dá – se to udělat? A v jakém rozsahu? A bude na to dost dotačních nebo úvěrových peněz? Protože financovat to celé ze svého – to je fakt nesmysl! Jak to zjistíme? Uděláme studii proveditelnosti, ze které nám vypadnou odpovědi na naše otázky . Mimochodem – tento tip „práce“ mě baví ze všeho nejvíce . No a co s tím mlýnem – ten je fakt v dezolátním stavu – to bude finanční rána. No, ale když ho pojmeme, jako brownfield, které jsou zajímavě zdotovatelné, tak bychom to mohli zrealizovat – nu tak to přiřaďme k té studii proveditelnosti také. Jak vypadá takový brownfield – nafotila jsem vám jej. No není to nádhera? Jenomže k tomu, abychom dostali tzv. tvrdá data, potřebujeme – architekta, projektanta, rozpočtáře, energetického specialistu atd. A máme je? No máme . Tak s chutí do toho. Příští týden Vám ukáži první návrhy, jak by to ve mlýně mohlo vypadat – pan architekt je už připravuje.

VÍCE

6/4/2021


PODCAST NA TÉMA: Co jsou evropské fondy a k čemu jsou určeny?

Jak probíhalo vyjednávání o novém programovém období a jakou částku bude mít Česko k dispozici.    

VÍCE

11/1/2021


Nové dotace pro malé a střední podnikatele

Přibližně v druhé polovině letošního roku budeme moci podávat nové projekty financované za pomoci fondů EU, které mohou podpořit malé a střední podnikatele. S jejich financováním počítá program OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027). Osobně shledávám za velmi zajímavou podporu podniků při modernizaci podnikatelské infrastruktury, podpora podniků při revitalizaci brownfieldů, podpora podniků při přeměně a dalším rozvoji technicky významně nevyhovujících objektů na podnikatelské funkční nemovitosti vhodné pro využití a podnikání. Pokud se chystáte na realizaci tohoto typu projektu, ráda Vám pomohu z jeho nastavením a přípravou. Ondřejka Harvalíková – harvalikova (zav) novisolutions.com viz Reference

VÍCE

7/1/2021


Získejte peníze na přípravu vodohospodářských projektů.

Co se týče nového programu pro podporu ochrany životního prostředí, tak budou podporované obdobné projekty, jako v právě končícím dotačním období. Hlavními prioritami opět budou vodohospodářská infrastruktura, hospodaření s vodou v městech i v krajině, podpora odpadového hospodářství a samozřejmě energetické úspory. Obce prý mohou počítat se zjednodušením administrativy zejména u finančně méně náročných projektů. Mě osobně těší, že budou podporovány i komplexní projekty naplňujících několik cílů zároveň. Přesto, že se programy EU budou rozbíhat spíše ve druhé polovině příštího roku, již nyní běží dotační program na kompletní projektovou přípravu u projektů řešících vodu tak, aby se startem nového OPŽP mohly začít hned podávat žádosti na připravené projekty a co nejdříve čerpat prostředky. Více informací o národním programu naleznete zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dota…/detail-vyzvy/… V případě Vašeho zájmu poskytneme konzultaci na zamýšlený projekt a následně připravíme žádost o finanční prostředky.

VÍCE

30/12/2020


REZERVUJTE SI SCHŮZKU

V druhé polovině roku 2021 by měly být spuštěné nové dotační programy pro obce, města i podnikatele. Z tohoto důvodu je velmi dobrým krokem mít promyšlené a co nejvíce připravené projektové záměry. Máme dlouholeté zkušenosti (od roku 2002 se zabýváme pouze dotacemi) – pomůžeme Vám. Pokud si chcete rezervovat schůzku můžete nám napsat, zavolat, nebo učinit rezervaci on – line – zde

VÍCE

29/12/2020


Dotace pro obce na území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

Podporu lze použít na: a) odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí, b) odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu nebo jinou změnu podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží, c) odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží, d) provedení stavby nebo zařízení na území se starou stavební zátěží, e) terénní úpravu nebo úpravu zeleně na území se starou stavební zátěží, f) odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží, nebo g) vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží. Podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části (dále jen „koupě území“), má-li být toto území revitalizováno za použití podpory. A co lze vybudovat? Tak například infastruktura pro: 1. vzdělávání, výchovu nebo sport, 2. kulturu, 3. společenské účely, 4. sociální služby nebo péči o rodinu, 5. potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva, nebo 6. plnění úkolů v rámci veřejné správy Pokud si přejete zkonzultovat s námi váš záměr a získat více informací – prosím kontaktujte nás: harvalikova(zav)novisolutions.com; 774 572 245

VÍCE

28/12/2020


ČESKO JAKO PRVNÍ V EU SPOUŠTÍ MODERNIZAČNÍ FOND

Ten české energetice pomůže s přechodem na čisté ekologické zdroje a České republice pak s plněním národních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu. Prostředky do Modernizačního fondu poplynou z evropských zdrojů a jejich finální výši určí výnosy aukcí z emisních povolenek, a to průběžně až do roku 2030. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií – Využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění. Nové obnovitelné zdroje v energetice – Nové nepalivové obnovitelné zdroje energie. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí v průmyslu v EU ETS – Zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání – Opatření pro zlepšení energetické účinnosti v podnikání (mimo zařízení EU ETS). Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru – Nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejná infrastruktura v podnikání. Modernizace veřejné dopravy – Pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu. Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře – Komplexní opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách a veřejné infrastruktuře. Komunitní energetika – Podpora otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb. Modernizace soustav veřejného osvětlení – Podpora rekonstrukcí a modernizací soustav veřejného osvětlení. Zdroj: https://www.priorita.cz/wp-content/uploads/2020/12/PRIORITA_12_2020_finalni3_WEB.pdf V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Zkonzultujeme s Vámi Váš záměr a připravíme kompletní žádost o finanční podporu.

VÍCE

8/12/2020


Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

Zahájení příjmu žádostí o finanční podporu: 08. 12. 2020 od 14:00:00 Ukončení příjmu žádostí o finanční podporu: 30. 09. 2021 do 23:59:59 Na co lze získat podporu (podporované aktivity): modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky instalace akumulace elektrické energie Specifika a omezení: datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu 31. 3. 2021 ve 14:00 EPC – financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor – služba spočívající v návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s možností zajištění financování realizace vedoucí k úsporám energie budov a technologických systémů na principu garantovaných budoucích úspor využitých na splacení investičních nákladů projektu (tzv. Energy Performance Contracting) v rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen projekt může být realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Praha V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat: info@novisolutions.com, 774 572 245 Zdroj:https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-s-epc-vyzva-vi/

VÍCE

8/12/2020


8. prosince online konference MMR - Evropské fondy po roce 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 8. prosince online konferenci, která představí podporu  Evropských strukturálních a investičních fondů v příštích letech. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů představí společně s partnery aktuální stav příprav a zaměření chystaných programů a iniciativ nejen politiky soudržnosti. Hlavní prostor dostanou chystané operační programy; pro úplnost MMR přizvalo k vystoupení i hosty připravující další evropské iniciativy a nástroje, jako je Národní plán obnovy nebo Modernizační fond Konference proběhne online a bude živě streamovaná přímo . Není potřeba se na ni registrovat.  

VÍCE

7/12/2020


Modernizační fond

Výroba a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, výstavba fotovoltaických elektráren nebo optimalizace spotřeby energie ve výrobních a technologických procesech, to je jen malý výčet projektů, které se mohou od dnešního dne hlásit do tzv. předregistračních výzev ze 150 miliardového Modernizačního fondu. Ten české energetice pomůže s přechodem na čisté ekologické zdroje a České republice pak s plněním národních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu. Financování projektů z Modernizačního fondu bude od příštího roku probíhat prostřednictvím devíti samostatných programů, resp. oblastí podpory. Aktuálně vyhlašované předregistrační výzvy se týkají prvních třech programů zaměřených na: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií, Nové obnovitelné zdroje v energetice a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS. Předregistrační výzvy jsou otevřeny širokému spektru žadatelů, se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Spolu s výzvami ministerstvo zveřejňuje samozřejmě i základní podmínky pro první tři programy, byť jejich finální podobu mohou ještě ovlivnit diskuze probíhající s Evropskou investiční bankou a dalšími partnery. Podání projektového záměru do předregistrační výzvy je ale povinným prvním krokem pro čerpání finančních prostředků z Modernizačního fondu, které se naplno rozjede v první polovině příštího roku. Zdroj a více informací zde: https://www.sfzp.cz/cesko-jako-prvni-v-eu-spousti-modernizacni-fond-konkretne-tzv-predregistracni-vyzvy/ V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: harvalikova@novisolutions.com; 774 572 245  

VÍCE

4/12/2020


Zajímavosti z webináře OPPIK ohledně zadávání zakázek „napřímo“

Na webináři byla probrána kompletní problematika zadávání zakázky, tj. od tvorby zadávacích podmínek až po ukončení, případně zrušení výběrového řízení, včetně některých specifických situací, které Zadavatele obvykle nejvíce trápí. Byly uvedeny 2 poměrně zásadní a mnohdy málo diskutované záležitosti, níže vybrané citace: Přímý nákup dílčí části zakázky V rámci zadávání zakázky máte možnost až 20 % souhrnné předpokládané hodnoty zadat napřímo. Pravidla pro výběr dodavatele v OPPIK  umožnují postupovat při stanovení předpokládané hodnoty dle §16 (s výjimkou § 16 odst. 3) zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) s tím, že tento paragraf dále v případě zakázek na dílčí plnění umožňuje postupovat dle § 18 ZZVZ. Z pohledu zadavatelů zakázek v rámci OPPIK je pak ovšem zásadní § 18 odst. 3 ZZVZ. Možná s ohledem na složitou konstrukci, kdy pravidla odkazují na zákon a ten dále nepřímo odkazuje na konkrétní paragraf, a zároveň dualitu, kdy pravidla (bod 4 aktuální verze platné od 3. 8. 2020) definují vedle ZZVZ způsob stanovení předpokládané hodnoty, nebyl tento institut Zadavateli doposud příliš využíván. Pro lepší pochopení si dále opět dovolíme citovat přímo ze zaslaného upřesnění paní lektorkou, včetně uvedení názorného příkladu: V případě více dílčích částí (částí např. jedné technologie) lze využít § 18 odst. 3 ZZVZ: (3) Jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty a že předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády. Příklad: Předmětem žádosti je pořízení 5-ti osého CNC stroje (3 668 380,- Kč bez DPH) a potřebného SW (368 168,- Kč bez DPH). Máte-li VZ rozdělenou na části A) 5-ti osé CNC a část B) SW, přičemž u části B) by bylo uvedeno, že bude zadáno napřímo a část A) by byla klasicky soutěžena přes profil zadavatele, pak je to v pořádku, protože napřímo může být zadávána (pouze) ta část, která se vejde do 20% souhrnné předpokládané hodnoty zakázky. Přímý nákup a prokázání hospodárnosti: Na webináři byla detailně definovaná vhodná dokumentace potřebná pro výběr dodavatele „napřímo“, tedy mimo Pravidla pro výběr dodavatelů či Zákon o zadávání veřejných zakázek. „Pokud nevyhlašujete VŘ dle PpVD (nemáte tu povinnost) a zadáváte tedy předmět napřímo, není stanoveno, jaké dokumenty budete potřebovat a jaká má být jejich podoba. Doporučuji si připravit 3 cenové nabídky (dle běžné struktury nabídek jednotlivých uchazečů), do dodavatelských firem zašlete standardní email (poptávku) s daným poptávaným plněním a technickými parametry, pokud Vám napíší, že stroj nedodají, nemají, nesplňují požadované technické parametry, není v termínu atd., tak i tyto emaily bych si schovala, aby bylo patrné, že jsem se snažila nabídku získat. Cenovou nabídku doložíte nám do systému (spolu s žádostí o dotaci – v rámci věcného hodnocení je zkoumáno, jak byl nastaven rozpočet projektu) a pak případné kontrole z FÚ (nebo MPO) při kontrole na místě, aby bylo patrné, že jste stanovili cenu reálně a vybrali ekonomicky výhodnou nabídku (měli byste vybrat tu ekonomicky nejvýhodnější – pokud nevyberete ekonomicky nejvýhodnější, pak byste alespoň měli zdůvodnit, že je technicky nejvýhodnější a obsahuje něco navíc, co ostatní nemají). V podstatě jde o to, abyste měli doklad, že jste vybrali nabídku za cenu obvyklou na trhu a za tržních podmínek od třetí strany nakoupenou.“ Závěr: Pokud si nejste jisti, zda můžete využít některý z uvedených institutů, je vhodné vše řešit buď přímo s Vaším projektovým manažerem, nebo některým z regionálních projektových manažerů, případně se můžete obrátit s poptávkou přímo na nás. Jsme schopni zajistit jak klasické zastoupení v rámci výběrového řízení, tak i potřebné podklady v rámci přímých nákupů a prokázání hospodárnosti. Zdroj: https://dotacni-noviny.cz/zajimavosti-z-webinare-oppik-ohledne-zadavani-zakazek-naprimo/

VÍCE

30/11/2020


Program brownfieldy

Státní fond podpory investic začne od příštího roku poskytovat dotace a bezúročné úvěry na revitalizaci brownfieldů. Nový program včera schválila vláda, vyhlášení výzvy pro příjem žádosti proběhne v průběhu ledna. Brownfield (z angličtiny, česky „hnědé pole“) je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. S tímto programem máme bohaté zkušenosti. Rádi vás provedeme přípravou žádosti a následně také její administrací. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: harvalikova@novisolutions.com, tel: 774 572 245

VÍCE

24/11/2020


Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. 11. 2020 ve 14:00:00 Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30. 04. 2021 ve 23:59:59 Na co lze získat podporu (podporované aktivity): modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) Výzvy instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky instalace akumulace elektrické energie Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku) inženýrská činnost energetický posudek projektová dokumentace náklady na organizaci výběrového řízení Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva/ V případě zájmu nás prosím kontaktujte: harvalikova@novisolutions.com

VÍCE

20/7/2020


Pojďte s námi posnídat v trávě :-)

Loni v létě jsme započaly novou tradici společného setkávání a je na čase ji zopakovat. Přijďte s námi posnídat do českobudějovického parku Stromovka, popovídat o všem možném, načerpat energii v zeleni a u toho se dobře najíst 🙂 Každý ze snídajících nechť přinese něco dobrého k snědku, vše dáme dohromady a na příjemné ráno je zaděláno 🙂 Těšíme se na Vás ve čtvrtek 30. 7. v 9 hodin ráno u stavidla rybníku Bagr 🙂

VÍCE

14/7/2020


Dobrých zpráv není nikdy dost - Planá nad Lužnicí získá další podporu

Díky financím ze Státního fondu pro podporu investic město získá finanční prostředky na revitalizaci sídliště Silon – úpravu veřejných prostor, dětské hřiště, nové chodníky či výsadbu zeleně. Naší úlohou byla koordinace přípravy žádosti a její samotné podání. Přípravě žádosti tentokráte předcházelo také dotazníkové šetření a veřejné slyšení mezi obyvateli Plané nad Lužnicí, kteří měli možnost k plánovanému záměru se vyjádřit a sdělit svůj pohled na věc. V tuto chvíli s klientem kompletujeme přílohy potřebné k samotnému podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, v Plané na Lužnicí na nic nečekají a s realizací projektu již začali.

VÍCE

9/7/2020


Projekt Goethova stezka a liniová opatření pro cyklisty ve Františkových Lázních byl podpořen a získá finanční podporu

Díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury budou teď Františkovy Lázně propojené s nedalekým Chebem také mimo hlavní silnice. Cyklisté a pěší turisté se tedy mají opět na co těšit. I na tomto projektu jsme se podíleli. Naší úlohou bylo kompletní řízení při přípravě žádosti o dotaci, kompletace povinných příloh včetně finálního podání. Město Františkovy Lázně díky podpoře zíká 85 % z celkových nákladů, které dosahují téměř 17 mil. korun. Goethova stezka spojí Františkovy Lázně s Chebem

VÍCE

19/5/2020


A zase Planá nad Lužnicí a proplacená dotace

Planá nad Lužnicí má za sebou další úspěšně ukončený projekt a v nejbližších dnech obdrží proplacenou dotaci přes 23 miliónů korun. Cílem projektu bylo vybudování dvou nových odborných učeben pro výuku přírodních věd a ICT na Základní škole. Díky modernizaci byl zároveň zajištěn i bezbariérový přístup pro osoby se zdravotním postižením. Naší rolí bylo vypracování studie proveditelnosti a kompletní projektový management. Zároveň jsme celou akci administrovali, hlídali časový harmonogram a rozpočet akce a podali Závěrečnou zprávu a Žádost o platbu.

VÍCE

11/5/2020


Skvělá zpráva pro všechny strategicky smýšlející - bez strategií se jen těžko obejdeme

Agentura CzechTourism získá zdarma roční přístup do platformy Mastercard Tourism Insights! Tato spolupráce poskytne komplexní pohled na cestování, od plánování cesty až po sdílení zážitků na sociálních sítích. Díky těmto datům se může nastartovat cestovní ruch v České republice. „Současná situace ukazuje, jak moc důležitá jsou v cestovním ruchu přesná data, a jak potřebná je digitalizace turismu v Česku,“ uvedl ředitel agentury CzechTourism Jan Herget a doplňuje: „S daty od Mastercard dokážeme tvořit krátkodobé plány v reakci na aktuální situaci i střednědobé predikce šité na míru jednotlivým trhům a cílovým skupinám. Umožní nám například rozlišovat skupiny turistů podle jejich útrat, předvídat jejich preference a potřeby, a díky tomu lépe cílit marketingové nástroje.“ https://www.czechtourism.cz/pro-media/tiskove-zpravy/data-pomuzou-nastartovat-turisticky-ruch-v-cesku/

VÍCE

4/5/2020


Snídáme férově

Chtěli jsme se s Vámi sejít osobně, ale současná situace nám to bohužel neumožňuje.I tak bychom s Vámi letos rádi férově posnídali alespoň virtuálně. Přidejte se k nám a 9. května si k snídani připravte něco dobrého z lokálních potravin od jihočeských farmářů. Vy můžete podpořit zase ty své oblíbené pěstitele a chovatele. Fotografie Vaší snídaně nám pak můžete zaslat na stumpfova@novisolutions.com, my je zveřejníme a budeme společně zážitek sdílet alespoň takto. Férovou snídaní podpoříme lokální pěstitele a myšlenku Fairtrade, která je nám velice blízká.   Férová snídaně

VÍCE

4/5/2020


19 797 573 Kč právě putuje do Plané nad Lužnicí!

V rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí“ bylo vybudováno několik kilometrů cyklostezek a 24 parkovacích stání pro kola. Kromě kompletního managemetu projektu jsme vytvořili hned v úvodu celé akce studii proveditelnosti, následně podali žádost o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu. Dotace město získalo, a pak následovala realizace, při které jsme zodpovídali za administrativní řízení projektu, což zahrnovalo soulad s finančním a časovým harmonogramem a úzkou spolupráci jak se samotnými zástupci města, tak s dodavatelem stavby. V průběhu realizace vznikla spousta změn, ale žádost o platbu byla schválena a náš klient – město Planá nad Lužnicí tak zísává 85 % z celkových nákladů na projekt. Gratulujeme

VÍCE

4/5/2020


Muzeum pivovarnictví je součástí Pivní stezky

Záměr, u jehož zrodu jsme byli i my, se stal součástí jednoho z produktů cestovního ruchu – Pivní stezky v jižních Čechách, konkrétně Trasy 2. Jsme rádi, že to, co jsme před lety predikovali, se naplnilo a původní nápad žije a plnohodnotně funguje i nadále. Pro projekt Muzeum pivovarnictví v Táboře jsme v roce 2013 sepsali studii proveditelnosti a podali kompletní žádost o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu a v současné době dokončujeme poslední zprávu o udržitelnosti projektu. Celková výše investice činila téměř 11 a půl milionu korun, žadatel získal 85 % nákladů celého projektu. https://www.jiznicechy.cz/pohodove/pivni-stezky-v-jiznich-cechach

VÍCE

26/3/2020


Od 14. dubna 2020 budou moci malí a střední podnikatelé žádat o podporu až do výše 20 milionů korun na podnikatelskou činnost zaměřenou na výrobu zdravotnických prostředků.

Od 14. dubna 2020 budou moci malí a střední podnikatelé žádat o podporu až do výše 20 milionů korun na podnikatelskou činnost zaměřenou na výrobu zdravotnických prostředků. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení. K dispozici je 300 milionů korun. JSME TADY PRO VÁS !

VÍCE

18/2/2020


Strategie 2030 - KVĚTNOVÝ TERMÍN ZRUŠEN

Ač velice neradi, musíme s ohledem na současnou situaci Konferenci pro představitele měst a obcí zrušit. Děláme maximum pro to, abychom našli pozdější termín. O aktuálním vývoji Vás pochopitelně budeme informovat. Děkujeme za pochopení.   Ve dnech 14.-15. května 2020 pořádáme již 12. ročních konference. Zůstáváme na Modravě, tentokráte se sejdeme na Chatě U Tří Sluk. Letošní ročník jsme tematicky zaměřili na bezpečnost, zdraví a důstojný život lidí, kteří mají své specifické potřeby. Na to, jak jim mohou pomoci obce nejen tím, co ukládá zákon. Pomocí tzv. Geronto-obleku (https://www.youtube.com/watch?v=dM0bp3n-JiI), který přiveze a představí paní Andrea Tajanovská, na vlastní kůži vyzkoušíme, jak se cítí člověk, který má ztíženou možnost pohybu či problémy se zrakem. O své bohaté zkušenosti se s námi podělí paní Hana Rabenhauptová, která se aktivně věnuje práci se seniory a lidmi se specifickými potřebami již 40 let a má za sebou mnoho úspěšných projektů. Pan Antonín Schubert, starosta Modravy nám vyjde vstříc tím, že nám umožní v geronto-oblecích projít obecní úřad, informační centrum a totéž nám umožní i majitelé Chata U Tří Sluk. Po tomto zážitku všech zúčastněných zasedneme ke kulatému stolu a budeme debatovat o tom, jakým způsobem můžeme pomoci, přispět k podpoře důstojného žití těch, kteří mají své specifické potřeby, protože budeme mít za sebou mnoho tzv. aha efektů, kdy si ani neuvědomujeme, že to, co se tváří jako bezbariérové vlastně ani bezbariérové nemusí být. Nezbytnou součástí takto významného tématu je také bezpečnost, a to nejen seniorů. Tento blok povede pan Lukáš Pešta. Bezpečnost, prevence, ochrana a vyzkoušíme si také, jak můžeme pomoci, když nemáme po ruce lékárničku a jsme v místě, kde není signál. Svůj zájem o účast na konferenci nám prosím sdělte na e-mail harvalikova@novisolutions.com. My Vám následně vystavíme fakturu a po připsání částky na účet Vás závazně přihlásíme. Těšíme se na shledání s Vámi. POZVÁNKA_STRATEGIE 2030  Partnery naší  konference jsou: INPRESS tiskárna zastoupená Vláďa Nadberežný Green Garden Partners Luna Progress RICOH Czech Republic Reklamní pivní tácky  

VÍCE

3/1/2020


Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti. Více informací zde Naše aktuální pozitivní zkušenost s tímto programem naleznete zde.

VÍCE

2/1/2020


SOUTĚŽNÍ VIDEA - MÍSTO MÉHO SRDCE

V lednu 2019 jsme vyhlásili soutěž s názvem MÍSTO MÉHO SRDCE. Do konce roku jsme sbírali videa, která od 2.1.2020 sbírají laiky na našich FCB stránkách. Jednotlivá videa si můžete prohlédnout zde.

VÍCE

11/12/2019


PF 2020

VÍCE

3/12/2019


Vyhlašujeme pro Vás novou soutěž - "MÍSTO MÉHO SRDCE"

V předvánočním období jsme pro Vás na facebookové stránce vyhlásili soutěž s názvem „Místo mého srdce“. Ve hře je mnoho krásných cen, jako ubytování v Českém Švýcarsku, super jídlo v krásném prostředí, nebo poukázky do JUMP Arény a také trička se všeříkajícím nápisem 🙂 Pokud s námi chcete soutěžit, tak do 31.12.2019 můžete posílat videopříspěvky – POUZE VIDEOPŘÍSPĚVKY, ve kterých bude zachyceno „místo Vašeho srdce“. Všechny příspěvky zveřejníme najednou, a to 2.1.2020. Naše příznivce ten den vyzveme k laikování, které bude probíhat do 31.1.2020. Totéž můžete učinit i vy a zvýšit tak šance na výhru. Podle počtu laiků budou pak rozděleny ceny 🙂 Pokud Vás soutěž zaujala a rádi byste se zapojili, podrobné informace naleznete zde        

VÍCE

8/11/2019


Nové učebny za cca 20 milionů v Plané nad Lužnicí jsou hotové

Největší radost máme, když víme, že naše práce měla smysl . Dneska jsme  „stříhaly pásku“ na „základce v Plané nad Lužnicí“. Děti hned testovaly novou výpočetní techniku a dospělí ocenili nejen řešení, ale i celkové provedení stavebních úprav. Město Planá nad Lužnicí získalo na celou tuto akci dotaci ve výši 85%. Rekonstruována je dosud nevyužívaná půda a byly špičkově vybaveny dvě učebny (přírodní vědy a počítače) a taky nový výtah a vše jako bezbariéry…

VÍCE

1/11/2019


CO NOVÉHO V NAŠÍ SPOLUPRÁCI S VELEŠÍNEM?

Včerejší dopoledne jsme strávili ve Velešíně na dalším jednání týkající se konečné podoby Územní studie sídelní zeleně. Od veřejného slyšení, které se uskutečnilo 24. září, prošla korekcí na základě připomínek občanů. Ze studie „vypadly“ náměty na projekty, díky nimž se ozelení a oživí centrum města – školy a okolí Jihostroje v první etapě. Právě teď je zpracovává paní architektka Jana Kohlová, která na fotografii diskutuje se zástupcem Jihostroje panem Janem Kříhou a panem místostarostou Jiřím Růžičkou. Hned po dokončení její práce, což se očekává cca v únoru, a také práce rozpočtářů, vstupujeme do hry opět my, nejen, jako koordinátoři celé akce, ale jako „ti co napíší žádost o dotaci na 85%“, a to na náklady spojené jak se zpracováním studie, tak pochopitelně na realizaci navrženého projektu. Celý tento záměr naplňuje strategické cíle a konkrétní opatření Velešínského strategického plánu, který jsme ve spolupráci s místními zpracovali v roce 2015.

VÍCE

23/10/2019


STRATEGIE - ROZVOJ - PROSPERITA

STRATEGIE V obecné rovině jsou smysluplné projekty ty, které dělají náš život lepším. Pokud toto zobecnění zkonkretizujeme ve vztahu k našim službám, pak se jedná o projekty, které vycházejí z promyšlených koncepcí. Z tohoto důvodu upřednostňujeme spolupráci s těmi, kteří buď již mají, nebo pod naším metodickým vedením vytvoří strategické plány. V případě obcí je optimálním řešením komunitně vytvořená strategie. Protože takový dokument je vytvořen ve spolupráci s veřejností a má tudíž velký potenciál k „přežití“ více volebních období, čímž je z velké části zabezpečena kontinuita komunitně naplánovaného rozvoje. Co se týče podnikatelů, těm v rámci příprav projektů „ladíme“ především marketing a řídíme kompletní přípravu a realizaci žádostí. Podobně je tomu tak i v případě municipalit. ROZVOJ V případě, že jsou stanovené strategické cíle a plány, můžeme naši službu pojmout jako komplexní a poskytnout klientovi potřebnou podporu. Tato podpora spočívá zejména ve zpracování studií proveditelnosti, nalezení vhodných finančních prostředků na realizaci jeho záměrů. Na vypracování koncepčních dokumentů a studií proveditelností – důležitý podklad pro vedení měst a obcí, aby mohla zodpovědně rozhodnout, zda bude či nebude projekt realizován, zajišťujeme 95% dotací z příslušného programu Strukturálních fondů EU. PROSPERITA Pokud jsou splněny výše uvedené předpoklady pro úspěšnou spolupráci, pochopitelně pod podmínkou oboustranné spokojenosti, je vytvořen základ prosperity všech zúčastněných v tomto procesu.   Základem úspěšného projektu je dobrá strategie a profesionální, loajální tým a nakonec také dostatek kapitálu.

VÍCE

16/10/2019


BROWNFIELD… Co s ním?

Pomoc při řešení této otázky nám dává smysl, proto jí věnujeme naši zvýšenou pozornost. Na serveru českéreality.cz byl publikovaný článek, kde se mimo jiné dočtete, jak můžeme vdechnout nový život brownfieldům také díky dotacím EU. Více se můžete dočíst zde.

VÍCE

14/11/2018


Díky nové výtopně by se lidem ve Františkových Lázních mělo dýchat líp

Město Františkovy Lázně připravuje modernizaci tamní výtopny, která zásobuje teplem a teplou vodou podstatnou část lázeňského centra. Namísto prašné kotelny na uhlí by zde měl vyrůst zbrusu nový ekologický provoz na plyn, a to včetně skleníku pro potřeby lázeňského města či čerpací stanice na stlačený plyn. V současné době ve Františkových Lázních ještě používají technologie, které byly uvedeny do provozu před 56 lety, což je 20 let za hranicí životnosti. Provoz výtopny je významně neekologický, velmi nákladný a výtopna je významným znečišťovatelem ovzduší v lázeňském městě, které aspiruje na zapsání do seznamu UNESCO. Město se proto rozhodlo využít možnosti získání dotace z Operačního programu Ministerstva životního prostředí. Na komplexní ekologizaci výtopny za téměř 70 milionů jsme zpracovali projektovou studii, město podalo žádost o dotaci a projekt byl doporučen k financování.

VÍCE

29/10/2018


Skateboard aneb prkno na kolečkách

Podle slovníku cizích slov je skateboard (čti: skejtbórd) sportovní náčiní, prkno na výkyvných kolečkách. Když se však skateboard řekne v Sušici, každý si vybaví Sušický skatepark. Areál, financovaný z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který se stal rájem pro vyznavače skateboardů, in-line či koloběžek, ale i pro jezdce na BMX kolech. Kousek od centra města, hned vedle letního koupaliště, přímo uprostřed rekreačně sportovního areálu, vyrostl v roce 2016 moderní skatepark. Na návrhu jeho designu mají hlavní zásluhu místní „skejťáci, jejichž představy dotvarovali odborníci ze společnosti Mystic constructions s.r.o. Hlavní zásluhu na získání dotace pro tento projekt má naše společnost Novi Solutions, s.r.o. Na 1.100 m2 plochy najdete nový bowl tzv. bazén,  vysoký rádius po celé šíři skateparku s protilehlou, přes 2 m vysokou rozjezdovou rampou, schody, raily, pyramidu, funbox s grindboxem, gap, vydlážděné plochy, kde se dají v klidu pilovat triky, přístřešek se stolem a lavičkami, stojany na jízdní kola atd. Prostě vše, co uvítá skatový potěr i zkušený rider. Podívejte se na videoklip ze skateparku: zde A dobrá zpráva nakonec. Pokud nosíte v hlavě podobně krásný nápad, jaký realizovali v Sušici, jsme tady pro Vás. Neváhejte nás kontaktovat.

VÍCE

25/10/2018


Co nás těší - budova fary v Plané nad Lužnicí žije

Po náročné rekonstrukci, na kterou se nám společně se zastupiteli města Planá nad Lužnicí podařilo záskat finanční dotaci z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, byla pro veřejnost v dubnu 2015 otevřena plánská fara. Z chátrající budovy, která byla opravena zvnějšku i zevnitř,  se stala jedna z perel centra města a žije to zde rušným životem. Ve výstavní alerii FARA, která zde byla zřízena, se každoročně uskuteční celá řada výstav tuzemských, ale v řadě případů i zahraničních vystavovatelů. Galerie se stala vyhledávaným místem pro řadu malířů a sochařů, kteří se do galerie rádi vracejí. Do budovy fary bylo dále umístěno informační turistické centrum, malé muzeum a do podkroví malý přednáškový sál, který slouží pro pravidelné schůzky kroužku malých rybářů a mateřské centrum. V současné době v Galerii FARA probíhá Výstava ke 100. výročí založení Československa, v Muzeu FARA pak můžete od počátku listopadu navštívit Vánoční výstavu, která vás jistě svátečně naladí na blížící se Vánoce.

VÍCE

5/12/2017


DOTACE - PRO NĚKOHO MOŽNOST SPLNĚNÍ SNU, PRO JINÉHO NOČNÍ MŮRA

Jak to vím? Pracuji v tomto oboru již od roku 1998 a od roku 2009 jako OSVČ, a od roku 2012 pod hlavičkou svojí firmy Novi Solutions, s.r.o.

VÍCE

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace