Novi Solutions

Regenerace sadů Bedřicha Smetany a vybraných částí systémů zeleně lázeňského města Františkovy Lázně


Tento projekt byl schválen a získal 85% dotaci  ve výši 25 331 167,01 Kč v únoru 2020.

Koordinovali jsme přípravu žádosti včetně jejího zpracování a v současné době jej administrativně řídíme a spravujeme. Jaký problém projekt řeší? Projektem je řešena destabilizace ploch zeleně a narušení pěstebního stavu vegetačních prvků v lázeňském městě Františkovy Lázně. Celkový pohled na vyhodnocení stability jednotlivých funkčních typů ukazuje skutečnost, že asi čtvrtina zeleně ve městě je nestabilní. To znamená, že v minimálně jednom kritériu hodnocení plochy je hodnota hodnocení kritická, nebo jde o kombinaci několika kritérií, které ve výsledku způsobují nestabilitu plochy – tedy potřebu zásahu či opatření, případně změnu funkčního typu. Největší plošnou míru nestability vykazuje zeleň parků, parkově upravených ploch a obytných souborů, což kopíruje i plošné zastoupení jednotlivých funkčních typů. Tyto plochy jsou tedy určeny k celkové regeneraci. Územní systém ekologické stability byl zpracován jako součást stávajícího územního plánu a v rámci nového územního plánu byla provedena jeho aktualizace. Kvantifikované údaje jsou uvedené v Územní studii sídelní zeleně, která je nedílnou součástí předkládaného projektu. Fr. Lázně jsou velmi cenným příkladem klasicistního lázeňského města dotvářeného v období historizujících slohů. Z urbanistického, architektonického i památkového hlediska se jedná o unikátní soubor. Lázeňské centrum obklopují rozsáhlé parky (vnitřní terapeutická krajina), v nichž jsou situovány jednotlivé převážně klasicistní lázeňské objekty nad prameny. Na ně navazují lesoparky (vnější terapeutická krajina) protkané sítí vycházkových cest s vyhlídkami a odpočívadly. Terapeutická krajina je jedinečnou ukázkou komponované krajiny, cíleně vytvářené z původně jednotvárné rovinné plochy rašelinišť a slatin. Zahradní a parkové úpravy kopírovaly dobové trendy. Dochované druhové složení ukazuje, že se při jejich zakládání využívaly především domácí druhy dřevin, pouze místy doplněné cizokrajnými taxony. Již vytvořená lázeňská infrastruktura včetně parků byla využívána, nikoli výrazně výrazně měněna. Díky tomu je zde stále možné zažít atmosféru 19.století.

A co je tedy cílem?

Realizací opatření dojde ke stabilizaci ploch zeleně velké části parkových ploch a ploch městské zeleně ve městě Františkovy Lázně. Odstraněním odumírajících stromů a výsadbou nových dojde k dlouhodobému zajištění funkčnosti těchto ploch. Ošetřením stávajících stromů dojde k zajištění odpovídajícího pěstebního stavu vegetačních prvků a zachování a zvyšování plnění jejich estetických a ekologických funkcí a zajištění jejich provozní bezpečnosti. U opatření spočívajících v bezpečnostním, redukčním nebo zdravotním řezu a kácení nelze očekávat negativní vliv pokud budou provedena po období hnízdění ptáků. Naopak těmito opatřeními dojde k prodloužení životnosti stromů a tím pádem možnosti jejich využití z hlediska zde se vyskytujících živočichů. Dalšími navazujícími opatřeními bude pozitivně efektivně ovlivněn vývoj biologické rozmanitosti (rozmístění budek, ponechání suchých větví a pařezů atd.). Zejména však prostřednictvím posílení systémových benefitů nezastavěných ploch navržených v Územní studii sídelní zeleně, která je nedílnou součástí předkládaného projektu naváže město na koncept „zahradního města“, čímž bude umožněno velmi účinně rozvinout tyto významné benefity v době klimatických změn.

  1. Dojde tedy k:
    1. Posílení biodiverzity a ekosystémové funkce a stabilizaci vegetační složku v území, ve vybraných 17 lokalitách Františkových Lázní, resp. jejich ekologickou stabilitu (funkčnost a udržitelnost) funkce v návaznosti na další plochy zeleně v sídle (parky, zahrady a ostatní veřejná zeleň) a zajištění jejich udržitelnosti. K dosažení tohoto cíle je k výsadbě navrženo celkem 337 ks listnatých stromů, 134 ks jehličnatých stromů, 2ks stromů do zpevněných ploch, 45 ks solitérních keřů, 542 m2 zapojených skupin keřů, 547 bm živých plotů, 272 m2 půdopokryvných rostlin, 5ks popínavých rostlin, 135 m2 trvalek, 22 705 cibulovin a 28 840 m2 nového trávníku. Na základě dendrologického průzkumu bylo navrženo kácení 146 kusů stromů, které budou odstraněny výhradně z důvodů zdravotních a pěstebních.
  2. Bude pozitivně ovlivněn vývoj biologické rozmanitosti. Ze zvláště chráněných druhů byl v zájmovém území v minulosti zjištěn výskyt 6-7 druhů netopýrů, veverky obecné a kavky obecné. Proto budou pořízeny a rozmístěny budky pro ptáky i netopýry, dále budou ponechány části pokácených kmenů a velkých větví v místě zásahu, které umožní využití mrtvého dřeva různými saproxylofágními (druh vázaný na mrtvé a odumírající dřevo) živočichy a houbami.Zjistit více


Zpět

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace