Novi Solutions

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně V Plané nad Lužnicí


Duben 2021 je schválena finanční podpora ve výši 3 151 947,73 Kč z celkové výše potřebné investice na revitalizaci zeleně 5 253 246,22 Kč.

Projekt bude hotový nejpozději do 31.12 2023.

Pro tvorbu tohoto projektu byl složen tým specialistů: krajinní architekti, projektanti, rozpočtáři a my, jako koordinátor přípravy projektu za účelem podání žádosti o finanční podporu do Operačního programu životní prostředí.

Projektem jsou řešeny následující potřeby revitalizace zeleně v Plané nad Lužnicí:

1. PRŮMYSLOVÁ ULICE
V místě nejsou žádné vzrostlé dřeviny, ani záhony s rostlinami, které by lemovaly cestu nebo stínily nově vybudovanou cyklostezku.
2. ZELENÉ VRCHY
Planá nad Lužnicí Strkov – Na Kopečku – lokalita je dlouhodobě nevyužívaná a především neudržovaná /znehodnocená lokalita. Lokalita se nachází v zastavěném území, kde žije cca 2 tisíce obyvatel. Území je vymezeno ze dvou stran hranicemi pozemků přilehlých rodinných domů, z jedné strany komunikací 3. třídy a z jedné strany stávající alejí stromů. Zcela zde chybí funkčně propojené plochy a prvky veřejně přístupné sídelní zeleně. Navíc město nedisponuje veřejně přístupnou zelení.
3. OSTATNÍ PLOCHY
Celkem bylo zaevidováno a vyhodnoceno 1 290 stromů. Z celkového počtu hodnocených jedinců je 2,3 % jedinců přestárlých /5 věkového stádia/ – tento podíl je relativně nízký. Z celkového počtu hodnocených jedinců je 30,5 % jedinců sadovnické hodnoty 4-5, jedná se o podprůměrně hodnotné stromy – obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé existence a jedince odumírající nebo odumřelé, kde chybí předpoklady i pro krátkodobou existenci – tento podíl je relativně vysoký.

Jaký bude výsledek:

1. PRŮMYSLOVÁ ULICE
Ozelenění stezky přispěje k úpravě dříve neudržovaného území i po předchozích stavebních pracích, jako zelený prvek rozdrobí a skryje zpevněné plochy, z hygienického směru bude zvlhčovat vzduch a snižovat prašnost při pohybu aut na přilehlých komunikacích, upravovat směr větru. Stromy s květy na jaře a listy na podzim podpoří druhovou rozmanitost a pestrost, přiláká včely a další hmyz. Povrch listů bude umožnovat vsakování povrchové dešťové vody z okolí do půdy, a ne do kanalizace a zároveň nebude bránit odtoku přebytečné vody do spodních vrstev. Velikost rostlin nebude nijak omezovat pohyb osob a průběžná následná péče do budoucna odvrátí zbytečné poškozování.
Celkový počet vysazovaných stromů: 41 ks
Celková plocha vysazovaných keřů: 110 m2
Celkový počet vysazovaných keřů: 220 ks
Celkový počet vysazovaných stromů: 45 ks
Celková plocha vysazovaných keřů: 32 m2
Celkový počet vysazovaných keřů: 64 ks
2. ZELENÉ VRCHY
Navrhované úpravy povedou ke zvýšení estetické, funkční a hygienické hodnoty lokality, ale důraz je kladen zejména na zachování a podporu přírodních podmínek stanoviště a biodiverzity. V Plané nad Lužnicí tak vznikne, dosud chybějící, veřejně přístupná sídelní zeleň s mobiliářem určeným k odpočinku a relaxaci.
Na řešeném území se vyskytuje jeden vzrostlý strom, který zůstane zachován. V rámci vegetačních úprav bude probíhat výsadba stromů a skupin keřů. Druhová skladba bude tvořena domácími dřevinami, které odpovídají místní potenciální přirozené vegetaci. V rovinatých částech a v zálivech na terénních modelacích je navržen luční trávník (travinobylinné společenstvo druhovým složením odpovídající místní potenciální přirozené vegetaci) a menší míře trávník hřišťový. Celkem bude vysázeno 150 stromů, 5 skupin keřů, 1 živý plot, 12 148 m2 lučního trávníku a 639 m2 trávníku parkového.
3. OSTATNÍ PLOCHY
Na vybraných plochách v městě Planá nad Lužnicí budou realizována pěstební opatření. Celkem bude realizováno pěstební opatření u 452 vybraných stromů.


Zjistit více


Zpět

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace