Novi Solutions

Strategický plán rozvoje města Velešín


Strategický plán rozvoje města Velešín byl zpracován na základě potřeby města Velešín v roce 2015–2016. Snahou tohoto strategického dokumentu bylo navrhnout střednědobý rozvoj území města. Tato střednědobá koncepce umožní městu sladit krátkodobé záměry se střednědobými cíli, čímž docílí maximálního účinku s využitím omezených zdrojů.

Smyslem dokumentu je společné propojení zájmů a záměrů, akcí a aktivit města s cílem dosažení žádoucích změn vedoucích k udržitelnému rozvoji Velešína. Dalším důvodem je možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, jako jedné z možností financování plánovaného rozvoje v šestiletém období 2014–2020.

Ve strategické části dokumentu jsou navrženy cíle včetně určení priorit, a to nejen kvalitativně, ale také tam, kde je to možné, kvantitativně v návaznosti na trendy evropských, národních a regionálních rozvojových cílů. Dále pak jsou zde specifikovány jednotlivé aktivity a kvantifikované finanční zdroje včetně procesu aktualizace tohoto dokumentu.

Zpracování dokumentu probíhalo v několika etapách. V první fázi projektu se uskutečnil sběr informací, a to jak primárních – přímé zjišťování informací od zastupitelů města a dotazníkové šetření mezi obyvateli města; tak sekundárních – statisticky sledovaná data od Českého statistického úřadu. Na základě informací shromážděných během zpracovávání analytické části byla vytvořena SWOT analýza. Při zpracování návrhové části bylo zformulováno poslání města a dále byla vytvořena vize. Strategické cíle, prioritní oblasti a jejich náplň se vytvářely na jednáních pracovních skupin. Identifikované projektové záměry, vycházející z návrhů pracovních skupin, byly rozděleny dle jejich příslušnosti k prioritním oblastem a dle časového a finančního předpokladu jejich realizace.

Strategický plán je koncipován tak, aby jej bylo možno přizpůsobit vývoji a aby sloužil jako zdroj informací či základní kámen při tvorbě dalších koncepčních materiálů. V neposlední řadě aby naplňoval primární cíl města Velešín – vytvoření podmínek udržitelného rozvoje v souladu s ochranou životního prostředí.


Zjistit více


Zpět

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace